ਬੋਲੀ: ਵੋਲਾਪੂਕ [Volapük]

ਵੋਲਾਪੂਕ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • Jan ਉਚਾਰਨ Jan
 • no ਉਚਾਰਨ no
 • dog ਉਚਾਰਨ dog
 • can ਉਚਾਰਨ can
 • man ਉਚਾਰਨ man
 • on ਉਚਾਰਨ on
 • do ਉਚਾਰਨ do
 • Jon ਉਚਾਰਨ Jon
 • me ਉਚਾਰਨ me
 • plan ਉਚਾਰਨ plan
 • bin ਉਚਾਰਨ bin
 • so ਉਚਾਰਨ so
 • cem ਉਚਾਰਨ cem
 • in ਉਚਾਰਨ in
 • bad ਉਚਾਰਨ bad
 • Kim ਉਚਾਰਨ Kim
 • vin ਉਚਾਰਨ vin
 • göt ਉਚਾਰਨ göt
 • as ਉਚਾਰਨ as
 • U ਉਚਾਰਨ U
 • pot ਉਚਾਰਨ pot
 • pen ਉਚਾਰਨ pen
 • but ਉਚਾਰਨ but
 • son ਉਚਾਰਨ son
 • Tim ਉਚਾਰਨ Tim
 • sol ਉਚਾਰਨ sol
 • mat ਉਚਾਰਨ mat
 • mal ਉਚਾਰਨ mal
 • te ਉਚਾਰਨ te
 • bok ਉਚਾਰਨ bok
 • pan ਉਚਾਰਨ pan
 • Jain ਉਚਾਰਨ Jain
 • fun ਉਚਾਰਨ fun
 • tan ਉਚਾਰਨ tan
 • Bodil ਉਚਾਰਨ Bodil
 • lul ਉਚਾਰਨ lul
 • bo ਉਚਾਰਨ bo
 • Cemil ਉਚਾਰਨ Cemil
 • men ਉਚਾਰਨ men
 • dag ਉਚਾਰਨ dag
 • bal ਉਚਾਰਨ bal
 • dom ਉਚਾਰਨ dom
 • fin ਉਚਾਰਨ fin
 • mug ਉਚਾਰਨ mug
 • beat ਉਚਾਰਨ beat
 • flan ਉਚਾਰਨ flan
 • bum ਉਚਾਰਨ bum
 • gel ਉਚਾਰਨ gel
 • volapük ਉਚਾਰਨ volapük
 • gol ਉਚਾਰਨ gol
 • at ਉਚਾਰਨ at
 • det ਉਚਾਰਨ det
 • kuk ਉਚਾਰਨ kuk
 • mel ਉਚਾਰਨ mel
 • AI ਉਚਾਰਨ AI
 • kat ਉਚਾਰਨ kat
 • Dan ਉਚਾਰਨ Dan
 • met ਉਚਾਰਨ met
 • Pon ਉਚਾਰਨ Pon
 • bem ਉਚਾਰਨ bem
 • pas ਉਚਾਰਨ pas
 • bak ਉਚਾਰਨ bak
 • min ਉਚਾਰਨ min
 • Bot ਉਚਾਰਨ Bot
 • ton ਉਚਾਰਨ ton
 • Nebel ਉਚਾਰਨ Nebel
 • VAT ਉਚਾਰਨ VAT
 • mil ਉਚਾਰਨ mil
 • Om ਉਚਾਰਨ Om
 • bi ਉਚਾਰਨ bi
 • feil ਉਚਾਰਨ feil
 • cun ਉਚਾਰਨ cun
 • dem ਉਚਾਰਨ dem
 • bil ਉਚਾਰਨ bil
 • bat ਉਚਾਰਨ bat
 • miel ਉਚਾਰਨ miel
 • het ਉਚਾਰਨ het
 • din ਉਚਾਰਨ din
 • mum ਉਚਾਰਨ mum
 • al ਉਚਾਰਨ al
 • an ਉਚਾਰਨ an
 • Tom ਉਚਾਰਨ Tom
 • bail ਉਚਾਰਨ bail
 • dot ਉਚਾਰਨ dot
 • dek ਉਚਾਰਨ dek
 • cif ਉਚਾਰਨ cif
 • mu ਉਚਾਰਨ mu
 • geil ਉਚਾਰਨ geil
 • net ਉਚਾਰਨ net
 • Val ਉਚਾਰਨ Val