ਬੋਲੀ: ਕੈਂਟਨੀ [粵文]

ਕੈਂਟਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • 解 ਉਚਾਰਨ
 • 隻 ਉਚਾਰਨ
 • 灰色 ਉਚਾਰਨ 灰色
 • 油麻地 ਉਚਾਰਨ 油麻地
 • 英國 ਉਚਾਰਨ 英國
 • 广东话 ਉਚਾਰਨ 广东话
 • 云 ਉਚਾਰਨ
 • 越 ਉਚਾਰਨ
 • 已 ਉਚਾਰਨ
 • 區 ਉਚਾਰਨ
 • 讓 ਉਚਾਰਨ
 • 技術 ਉਚਾਰਨ 技術
 • 没问题 ਉਚਾਰਨ 没问题
 • 次 ਉਚਾਰਨ
 • 馄饨 ਉਚਾਰਨ 馄饨
 • 歡迎 ਉਚਾਰਨ 歡迎
 • 英国 ਉਚਾਰਨ 英国
 • 匈牙利 ਉਚਾਰਨ 匈牙利
 • 歐洲 ਉਚਾਰਨ 歐洲
 • 當 ਉਚਾਰਨ
 • 神 ਉਚਾਰਨ
 • 手机 ਉਚਾਰਨ 手机
 • 象 ਉਚਾਰਨ
 • 柯 ਉਚਾਰਨ
 • 大丈夫 ਉਚਾਰਨ 大丈夫
 • 是不是 ਉਚਾਰਨ 是不是
 • 吉 ਉਚਾਰਨ
 • 筆記本 ਉਚਾਰਨ 筆記本
 • 鉛筆 ਉਚਾਰਨ 鉛筆
 • 夏天 ਉਚਾਰਨ 夏天
 • 今 ਉਚਾਰਨ
 • 冇 ਉਚਾਰਨ
 • 政治 ਉਚਾਰਨ 政治
 • 外婆 ਉਚਾਰਨ 外婆
 • 下巴 ਉਚਾਰਨ 下巴
 • 靴 ਉਚਾਰਨ
 • 弟弟 ਉਚਾਰਨ 弟弟
 • 万 ਉਚਾਰਨ
 • 信息 ਉਚਾਰਨ 信息
 • 家庭 ਉਚਾਰਨ 家庭
 • 半 ਉਚਾਰਨ
 • W ਉਚਾਰਨ W
 • 喝 ਉਚਾਰਨ
 • 清 ਉਚਾਰਨ
 • 中環 ਉਚਾਰਨ 中環
 • 昨天 ਉਚਾਰਨ 昨天
 • 玻璃 ਉਚਾਰਨ 玻璃
 • 乾杯 ਉਚਾਰਨ 乾杯
 • 桃 ਉਚਾਰਨ
 • 坐 ਉਚਾਰਨ
 • 用 ਉਚਾਰਨ
 • 開 ਉਚਾਰਨ
 • 蟹 ਉਚਾਰਨ
 • 彥 ਉਚਾਰਨ
 • 重庆 ਉਚਾਰਨ 重庆
 • 谦虚 ਉਚਾਰਨ 谦虚
 • 政 ਉਚਾਰਨ
 • 律師 ਉਚਾਰਨ 律師
 • 森林 ਉਚਾਰਨ 森林
 • 灰 ਉਚਾਰਨ
 • 二十 ਉਚਾਰਨ 二十
 • 沙 ਉਚਾਰਨ
 • 蕹菜 ਉਚਾਰਨ 蕹菜
 • 再 ਉਚਾਰਨ
 • 邵 ਉਚਾਰਨ
 • 瞿 ਉਚਾਰਨ
 • 猴子 ਉਚਾਰਨ 猴子
 • 幹 ਉਚਾਰਨ
 • 尻 ਉਚਾਰਨ
 • 重要 ਉਚਾਰਨ 重要
 • 球 ਉਚਾਰਨ
 • 溫 ਉਚਾਰਨ
 • 肇慶 ਉਚਾਰਨ 肇慶
 • 台灣人 ਉਚਾਰਨ 台灣人
 • 耳朵 ਉਚਾਰਨ 耳朵
 • 大象 ਉਚਾਰਨ 大象
 • 酒吧 ਉਚਾਰਨ 酒吧
 • 宏 ਉਚਾਰਨ
 • 工 ਉਚਾਰਨ
 • 即使 ਉਚਾਰਨ 即使
 • 除夕 ਉਚਾਰਨ 除夕
 • 回答 ਉਚਾਰਨ 回答
 • 個 ਉਚਾਰਨ
 • 說 ਉਚਾਰਨ
 • 蜘蛛 ਉਚਾਰਨ 蜘蛛
 • Cantonese ਉਚਾਰਨ Cantonese
 • 鍾意 ਉਚਾਰਨ 鍾意
 • 唔 ਉਚਾਰਨ
 • 火車 ਉਚਾਰਨ 火車
 • 頸 ਉਚਾਰਨ