ਬੋਲੀ: ਕੈਂਟਨੀ [粵文]

ਕੈਂਟਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • 谦虚 ਉਚਾਰਨ 谦虚
 • 鉛筆 ਉਚਾਰਨ 鉛筆
 • 没问题 ਉਚਾਰਨ 没问题
 • 越 ਉਚਾਰਨ
 • 今 ਉਚਾਰਨ
 • 廿 ਉਚਾਰਨ 廿
 • 家庭 ਉਚਾਰਨ 家庭
 • 球 ਉਚਾਰਨ
 • 邵 ਉਚਾਰਨ
 • 老虎 ਉਚਾਰਨ 老虎
 • 弟弟 ਉਚਾਰਨ 弟弟
 • 開 ਉਚਾਰਨ
 • 舐犊情深 ਉਚਾਰਨ 舐犊情深
 • 即使 ਉਚਾਰਨ 即使
 • 清 ਉਚਾਰਨ
 • 再 ਉਚਾਰਨ
 • 溫 ਉਚਾਰਨ
 • 重要 ਉਚਾਰਨ 重要
 • 幹 ਉਚਾਰਨ
 • 工 ਉਚਾਰਨ
 • 中環 ਉਚਾਰਨ 中環
 • 噉仲得了嘅?! ਉਚਾਰਨ 噉仲得了嘅?!
 • 起身 ਉਚਾਰਨ 起身
 • 民主 ਉਚਾਰਨ 民主
 • 印度 ਉਚਾਰਨ 印度
 • 沙田 ਉਚਾਰਨ 沙田
 • 放屁 ਉਚਾਰਨ 放屁
 • 情 ਉਚਾਰਨ
 • 夏天 ਉਚਾਰਨ 夏天
 • 伍 ਉਚਾਰਨ
 • 錢 ਉਚਾਰਨ
 • 坐 ਉਚਾਰਨ
 • 庚 ਉਚਾਰਨ
 • 廚房 ਉਚਾਰਨ 廚房
 • 匈牙利 ਉਚਾਰਨ 匈牙利
 • 原 ਉਚਾਰਨ
 • 冇 ਉਚਾਰਨ
 • 半 ਉਚਾਰਨ
 • 點樣 ਉਚਾਰਨ 點樣
 • Cantonese ਉਚਾਰਨ Cantonese
 • 鐘 ਉਚਾਰਨ
 • 肇慶 ਉਚਾਰਨ 肇慶
 • 頸 ਉਚਾਰਨ
 • 喝 ਉਚਾਰਨ
 • 政治 ਉਚਾਰਨ 政治
 • 靴 ਉਚਾਰਨ
 • 歐洲 ਉਚਾਰਨ 歐洲
 • 件 ਉਚਾਰਨ
 • 天氣 ਉਚਾਰਨ 天氣
 • 回答 ਉਚਾਰਨ 回答
 • 鍾意 ਉਚਾਰਨ 鍾意
 • 地震 ਉਚਾਰਨ 地震
 • 傍晚 ਉਚਾਰਨ 傍晚
 • 蟹 ਉਚਾਰਨ
 • 吉 ਉਚਾਰਨ
 • 中秋節 ਉਚਾਰਨ 中秋節
 • 略 ਉਚਾਰਨ
 • 桃 ਉਚਾਰਨ
 • 拳 ਉਚਾਰਨ
 • 痴線 ਉਚਾਰਨ 痴線
 • 乾杯 ਉਚਾਰਨ 乾杯
 • 食屎 ਉਚਾਰਨ 食屎
 • 段 ਉਚਾਰਨ
 • 鳏寡孤独 ਉਚਾਰਨ 鳏寡孤独
 • 糾正 ਉਚਾਰਨ 糾正
 • 塞翁失馬焉知非福 ਉਚਾਰਨ 塞翁失馬焉知非福
 • 將 ਉਚਾਰਨ
 • 耳朵 ਉਚਾਰਨ 耳朵
 • 大象 ਉਚਾਰਨ 大象
 • 猴子 ਉਚਾਰਨ 猴子
 • 柯 ਉਚਾਰਨ
 • 早上好 ਉਚਾਰਨ 早上好
 • 西班牙 ਉਚਾਰਨ 西班牙
 • 宏 ਉਚਾਰਨ
 • 感動 ਉਚਾਰਨ 感動
 • 羽 ਉਚਾਰਨ
 • 牡丹 ਉਚਾਰਨ 牡丹
 • 尻 ਉਚਾਰਨ
 • 感謝 ਉਚਾਰਨ 感謝
 • 特 ਉਚਾਰਨ
 • 華為 ਉਚਾਰਨ 華為
 • 昨天 ਉਚਾਰਨ 昨天
 • 式 ਉਚਾਰਨ
 • 臭豆腐 ਉਚਾਰਨ 臭豆腐
 • 說 ਉਚਾਰਨ
 • J ਉਚਾਰਨ J
 • 個 ਉਚਾਰਨ
 • 雅 ਉਚਾਰਨ
 • 憨 ਉਚਾਰਨ
 • 于 ਉਚਾਰਨ