ਬੋਲੀ: ਕੈਂਟਨੀ [粵文]

ਕੈਂਟਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • 衣 ਉਚਾਰਨ
 • 蠑螈 ਉਚਾਰਨ 蠑螈
 • 猷 ਉਚਾਰਨ
 • 兄 ਉਚਾਰਨ
 • 微 ਉਚਾਰਨ
 • 呂 ਉਚਾਰਨ
 • 得瑟 ਉਚਾਰਨ 得瑟
 • 攰 ਉਚਾਰਨ
 • 平安 ਉਚਾਰਨ 平安
 • 記者 ਉਚਾਰਨ 記者
 • 十分 ਉਚਾਰਨ 十分
 • 象拔蚌 ਉਚਾਰਨ 象拔蚌
 • 屎 ਉਚਾਰਨ
 • 荷蘭豆 ਉਚਾਰਨ 荷蘭豆
 • 俺 ਉਚਾਰਨ
 • 學生 ਉਚਾਰਨ 學生
 • 加 ਉਚਾਰਨ
 • 交流 ਉਚਾਰਨ 交流
 • 志 ਉਚਾਰਨ
 • 珍珠奶茶 ਉਚਾਰਨ 珍珠奶茶
 • 东莞 ਉਚਾਰਨ 东莞
 • 讲 ਉਚਾਰਨ
 • 而且 ਉਚਾਰਨ 而且
 • 河 ਉਚਾਰਨ
 • 妹 ਉਚਾਰਨ
 • 寅 ਉਚਾਰਨ
 • 完美 ਉਚਾਰਨ 完美
 • 新疆 ਉਚਾਰਨ 新疆
 • 度 ਉਚਾਰਨ
 • 芫荽 ਉਚਾਰਨ 芫荽
 • 國家 ਉਚਾਰਨ 國家
 • 欸 ਉਚਾਰਨ
 • 烧卖 ਉਚਾਰਨ 烧卖
 • 腹 ਉਚਾਰਨ
 • 燕 ਉਚਾਰਨ
 • 鳳爪 ਉਚਾਰਨ 鳳爪
 • 汽水 ਉਚਾਰਨ 汽水
 • 點 ਉਚਾਰਨ
 • 象棋 ਉਚਾਰਨ 象棋
 • 物 ਉਚਾਰਨ
 • 認識 ਉਚਾਰਨ 認識
 • 錫 ਉਚਾਰਨ
 • 差不多 ਉਚਾਰਨ 差不多
 • 進步 ਉਚਾਰਨ 進步
 • 綠 ਉਚਾਰਨ
 • 酸 ਉਚਾਰਨ
 • 利 ਉਚਾਰਨ
 • 交 ਉਚਾਰਨ
 • 屈原 ਉਚਾਰਨ 屈原
 • 脖子 ਉਚਾਰਨ 脖子
 • 衛視中文台 ਉਚਾਰਨ 衛視中文台
 • 習 ਉਚਾਰਨ
 • 下午 ਉਚਾਰਨ 下午
 • 保 ਉਚਾਰਨ
 • 演員 ਉਚਾਰਨ 演員
 • 撇 ਉਚਾਰਨ
 • 朝鲜 ਉਚਾਰਨ 朝鲜
 • 關係 ਉਚਾਰਨ 關係
 • 大學 ਉਚਾਰਨ 大學
 • 弱 ਉਚਾਰਨ
 • 掉 ਉਚਾਰਨ
 • 晚餐 ਉਚਾਰਨ 晚餐
 • 羅 ਉਚਾਰਨ
 • 朴 ਉਚਾਰਨ
 • 對唔住 ਉਚਾਰਨ 對唔住
 • 海豚 ਉਚਾਰਨ 海豚
 • 銀 ਉਚਾਰਨ
 • 一日 ਉਚਾਰਨ 一日
 • 鸳鸯 ਉਚਾਰਨ 鸳鸯
 • 炯炯有神 ਉਚਾਰਨ 炯炯有神
 • 苦瓜 ਉਚਾਰਨ 苦瓜
 • 叉烧包 ਉਚਾਰਨ 叉烧包
 • 蚩尤 ਉਚਾਰਨ 蚩尤
 • 二百 ਉਚਾਰਨ 二百
 • 法 ਉਚਾਰਨ
 • 班 ਉਚਾਰਨ
 • Gmail ਉਚਾਰਨ Gmail
 • Kowloon ਉਚਾਰਨ Kowloon
 • 星期三 ਉਚਾਰਨ 星期三
 • 天空 ਉਚਾਰਨ 天空
 • 味 ਉਚਾਰਨ
 • 但 ਉਚਾਰਨ
 • 选择 ਉਚਾਰਨ 选择
 • 朱古力 ਉਚਾਰਨ 朱古力
 • 図書館 ਉਚਾਰਨ 図書館
 • 約 ਉਚਾਰਨ
 • 對不起 ਉਚਾਰਨ 對不起
 • 十九 ਉਚਾਰਨ 十九
 • 章 ਉਚਾਰਨ
 • 將軍澳 ਉਚਾਰਨ 將軍澳