ਬੋਲੀ: ਕੈਂਟਨੀ [粵文]

ਕੈਂਟਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • 得 ਉਚਾਰਨ
 • 曹操 ਉਚਾਰਨ 曹操
 • 謝謝 ਉਚਾਰਨ 謝謝
 • 石斛 ਉਚਾਰਨ 石斛
 • 迷迭香 ਉਚਾਰਨ 迷迭香
 • 明 ਉਚਾਰਨ
 • 草泥马 ਉਚਾਰਨ 草泥马
 • 繼續 ਉਚਾਰਨ 繼續
 • 肥皂 ਉਚਾਰਨ 肥皂
 • 冇問題 ਉਚਾਰਨ 冇問題
 • 銅鑼灣 ਉਚਾਰਨ 銅鑼灣
 • 自己 ਉਚਾਰਨ 自己
 • 全 ਉਚਾਰਨ
 • 係 ਉਚਾਰਨ
 • 成 ਉਚਾਰਨ
 • 就 ਉਚਾਰਨ
 • 文 ਉਚਾਰਨ
 • 曾 ਉਚਾਰਨ
 • 口 ਉਚਾਰਨ
 • 屄 ਉਚਾਰਨ
 • 加拿大 ਉਚਾਰਨ 加拿大
 • 生日快乐 ਉਚਾਰਨ 生日快乐
 • 舒服 ਉਚਾਰਨ 舒服
 • 像 ਉਚਾਰਨ
 • 光 ਉਚਾਰਨ
 • 夏 ਉਚਾਰਨ
 • 話 ਉਚਾਰਨ
 • 2018 ਉਚਾਰਨ 2018
 • 老公 ਉਚਾਰਨ 老公
 • 仍然 ਉਚਾਰਨ 仍然
 • 鄭 ਉਚਾਰਨ
 • 木 ਉਚਾਰਨ
 • Leipzig ਉਚਾਰਨ Leipzig
 • 蝙蝠 ਉਚਾਰਨ 蝙蝠
 • 牡蠣 ਉਚਾਰਨ 牡蠣
 • 郭 ਉਚਾਰਨ
 • 蛇 ਉਚਾਰਨ
 • 零 ਉਚਾਰਨ
 • 日本語 ਉਚਾਰਨ 日本語
 • 足 ਉਚਾਰਨ
 • 玩 ਉਚਾਰਨ
 • 吳 ਉਚਾਰਨ
 • 黐線 ਉਚਾਰਨ 黐線
 • 著 ਉਚਾਰਨ
 • 3 ਉਚਾਰਨ 3
 • 長 ਉਚਾਰਨ
 • 閪 ਉਚਾਰਨ
 • R ਉਚਾਰਨ R
 • 银行 ਉਚਾਰਨ 银行
 • 合肥 ਉਚਾਰਨ 合肥
 • 音樂 ਉਚਾਰਨ 音樂
 • 葉 ਉਚਾਰਨ
 • 前 ਉਚਾਰਨ
 • 船 ਉਚਾਰਨ
 • 大連 ਉਚਾਰਨ 大連
 • 苹果 ਉਚਾਰਨ 苹果
 • 橙 ਉਚਾਰਨ
 • 陳 ਉਚਾਰਨ
 • 秘密 ਉਚਾਰਨ 秘密
 • 信 ਉਚਾਰਨ
 • 龘 ਉਚਾਰਨ
 • 明白 ਉਚਾਰਨ 明白
 • 会 ਉਚਾਰਨ
 • 靦腆 ਉਚਾਰਨ 靦腆
 • 老师 ਉਚਾਰਨ 老师
 • 走 ਉਚਾਰਨ
 • 重 ਉਚਾਰਨ
 • 紫 ਉਚਾਰਨ
 • 毛泽东 ਉਚਾਰਨ 毛泽东
 • 學 ਉਚਾਰਨ
 • 中華人民共和國 ਉਚਾਰਨ 中華人民共和國
 • 澳洲 ਉਚਾਰਨ 澳洲
 • 星 ਉਚਾਰਨ
 • 魚 ਉਚਾਰਨ
 • 卓 ਉਚਾਰਨ
 • 甲乙丙丁戊己庚辛壬癸 ਉਚਾਰਨ 甲乙丙丁戊己庚辛壬癸
 • 蒋介石 ਉਚਾਰਨ 蒋介石
 • 燒賣 ਉਚਾਰਨ 燒賣
 • 妈妈 ਉਚਾਰਨ 妈妈
 • Twitter ਉਚਾਰਨ Twitter
 • 瑞典 ਉਚਾਰਨ 瑞典
 • 食 ਉਚਾਰਨ
 • 炒飯 ਉਚਾਰਨ 炒飯
 • 麵包 ਉਚਾਰਨ 麵包
 • 冉 ਉਚਾਰਨ
 • 面 ਉਚਾਰਨ
 • 鄒 ਉਚਾਰਨ
 • 成都 ਉਚਾਰਨ 成都
 • 看 ਉਚਾਰਨ
 • 高 ਉਚਾਰਨ