ਬੋਲੀ: ਕੈਂਟਨੀ [粵文]

ਕੈਂਟਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • 冇問題 ਉਚਾਰਨ 冇問題
 • 海 ਉਚਾਰਨ
 • 搞掂 ਉਚਾਰਨ 搞掂
 • 木 ਉਚਾਰਨ
 • 6 ਉਚਾਰਨ 6
 • 巧克力 ਉਚਾਰਨ 巧克力
 • 齷齪 ਉਚਾਰਨ 齷齪
 • 蛇 ਉਚਾਰਨ
 • 银行 ਉਚਾਰਨ 银行
 • 信 ਉਚਾਰਨ
 • 玩 ਉਚਾਰਨ
 • 鄒 ਉਚਾਰਨ
 • 日本語 ਉਚਾਰਨ 日本語
 • 晚上好 ਉਚਾਰਨ 晚上好
 • 卓 ਉਚਾਰਨ
 • 光 ਉਚਾਰਨ
 • 像 ਉਚਾਰਨ
 • 3 ਉਚਾਰਨ 3
 • 屄 ਉਚਾਰਨ
 • 靦腆 ਉਚਾਰਨ 靦腆
 • 郭 ਉਚਾਰਨ
 • 就 ਉਚਾਰਨ
 • 話 ਉਚਾਰਨ
 • 音樂 ਉਚਾਰਨ 音樂
 • 郵差叔叔送信純熟迅速送出 ਉਚਾਰਨ 郵差叔叔送信純熟迅速送出
 • 左 ਉਚਾਰਨ
 • 瑞典 ਉਚਾਰਨ 瑞典
 • 前 ਉਚਾਰਨ
 • 明白 ਉਚਾਰਨ 明白
 • 肥皂 ਉਚਾਰਨ 肥皂
 • 長 ਉਚਾਰਨ
 • 手 ਉਚਾਰਨ
 • 黐線 ਉਚਾਰਨ 黐線
 • 繼續 ਉਚਾਰਨ 繼續
 • 秋 ਉਚਾਰਨ
 • 閪 ਉਚਾਰਨ
 • 文 ਉਚਾਰਨ
 • 重 ਉਚਾਰਨ
 • 会 ਉਚਾਰਨ
 • 明 ਉਚਾਰਨ
 • 冉 ਉਚਾਰਨ
 • 谢谢 ਉਚਾਰਨ 谢谢
 • 燒賣 ਉਚਾਰਨ 燒賣
 • 吳 ਉਚਾਰਨ
 • 魚 ਉਚਾਰਨ
 • 希臘 ਉਚਾਰਨ 希臘
 • 牡蠣 ਉਚਾਰਨ 牡蠣
 • 妆 ਉਚਾਰਨ
 • 鄭 ਉਚਾਰਨ
 • 曾 ਉਚਾਰਨ
 • 葉 ਉਚਾਰਨ
 • 橙 ਉਚਾਰਨ
 • 蒋介石 ਉਚਾਰਨ 蒋介石
 • 大連 ਉਚਾਰਨ 大連
 • 麵包 ਉਚਾਰਨ 麵包
 • 炒飯 ਉਚਾਰਨ 炒飯
 • 秘密 ਉਚਾਰਨ 秘密
 • 甲乙丙丁戊己庚辛壬癸 ਉਚਾਰਨ 甲乙丙丁戊己庚辛壬癸
 • 可 ਉਚਾਰਨ
 • 陳 ਉਚਾਰਨ
 • 紫 ਉਚਾਰਨ
 • 貓 ਉਚਾਰਨ
 • English ਉਚਾਰਨ English
 • 白左 ਉਚਾਰਨ 白左
 • 毛泽东 ਉਚਾਰਨ 毛泽东
 • 汝 ਉਚਾਰਨ
 • 天使 ਉਚਾਰਨ 天使
 • 程 ਉਚਾਰਨ
 • 常 ਉਚਾਰਨ
 • 春天 ਉਚਾਰਨ 春天
 • 零 ਉਚਾਰਨ
 • 妈妈 ਉਚਾਰਨ 妈妈
 • 落雨 ਉਚਾਰਨ 落雨
 • 峴港 ਉਚਾਰਨ 峴港
 • 方 ਉਚਾਰਨ
 • 口 ਉਚਾਰਨ
 • 道 ਉਚਾਰਨ
 • 茄子 ਉਚਾਰਨ 茄子
 • 恭喜你 ਉਚਾਰਨ 恭喜你
 • 了 ਉਚਾਰਨ
 • 夏 ਉਚਾਰਨ
 • 食 ਉਚਾਰਨ
 • 台北車站 ਉਚਾਰਨ 台北車站
 • 中国人 ਉਚਾਰਨ 中国人
 • 中華人民共和國 ਉਚਾਰਨ 中華人民共和國
 • 著 ਉਚਾਰਨ
 • 學 ਉਚਾਰਨ
 • 老师 ਉਚਾਰਨ 老师
 • 澳洲 ਉਚਾਰਨ 澳洲
 • 可愛 ਉਚਾਰਨ 可愛