ਬੋਲੀ: ਕੈਂਟਨੀ [粵文]

ਕੈਂਟਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • 常 ਉਚਾਰਨ
 • 汝 ਉਚਾਰਨ
 • 食 ਉਚਾਰਨ
 • 走 ਉਚਾਰਨ
 • 恭喜你 ਉਚਾਰਨ 恭喜你
 • 结婚 ਉਚਾਰਨ 结婚
 • 無問題 ਉਚਾਰਨ 無問題
 • 白左 ਉਚਾਰਨ 白左
 • 可愛 ਉਚਾਰਨ 可愛
 • 成都 ਉਚਾਰਨ 成都
 • 最 ਉਚਾਰਨ
 • 唱歌 ਉਚਾਰਨ 唱歌
 • 學 ਉਚਾਰਨ
 • 毛泽东 ਉਚਾਰਨ 毛泽东
 • 方 ਉਚਾਰਨ
 • 可 ਉਚਾਰਨ
 • 炒飯 ਉਚਾਰਨ 炒飯
 • 道 ਉਚਾਰਨ
 • 蒋介石 ਉਚਾਰਨ 蒋介石
 • 鄒 ਉਚਾਰਨ
 • 國 ਉਚਾਰਨ
 • 武漢 ਉਚਾਰਨ 武漢
 • 美国 ਉਚਾਰਨ 美国
 • Skype ਉਚਾਰਨ Skype
 • 龘 ਉਚਾਰਨ
 • 大連 ਉਚਾਰਨ 大連
 • 天使 ਉਚਾਰਨ 天使
 • 自由 ਉਚਾਰਨ 自由
 • 春天 ਉਚਾਰਨ 春天
 • 了 ਉਚਾਰਨ
 • 嗰個哥哥高過嗰個哥哥 ਉਚਾਰਨ 嗰個哥哥高過嗰個哥哥
 • 冬 ਉਚਾਰਨ
 • 進 ਉਚਾਰਨ
 • 冉 ਉਚਾਰਨ
 • 名 ਉਚਾਰਨ
 • 屌你老母 ਉਚਾਰਨ 屌你老母
 • 千 ਉਚਾਰਨ
 • 老婆 ਉਚਾਰਨ 老婆
 • 腳 ਉਚਾਰਨ
 • 紅 ਉਚਾਰਨ
 • 緊張 ਉਚਾਰਨ 緊張
 • 貓 ਉਚਾਰਨ
 • 都 ਉਚਾਰਨ
 • 普通话 ਉਚਾਰਨ 普通话
 • 鎳 ਉਚਾਰਨ
 • 系 ਉਚਾਰਨ
 • Z ਉਚਾਰਨ Z
 • 藍 ਉਚਾਰਨ
 • 熊 ਉਚਾਰਨ
 • 江 ਉਚਾਰਨ
 • 中国人 ਉਚਾਰਨ 中国人
 • 唔使客氣 ਉਚਾਰਨ 唔使客氣
 • 屋企 ਉਚਾਰਨ 屋企
 • 福建 ਉਚਾਰਨ 福建
 • 頭 ਉਚਾਰਨ
 • 星期日 ਉਚਾਰਨ 星期日
 • 因為 ਉਚਾਰਨ 因為
 • 太阳 ਉਚਾਰਨ 太阳
 • 幸會 ਉਚਾਰਨ 幸會
 • 冚家铲 ਉਚਾਰਨ 冚家铲
 • 問題 ਉਚਾਰਨ 問題
 • 女人 ਉਚਾਰਨ 女人
 • 乜嘢 ਉਚਾਰਨ 乜嘢
 • 靓仔 ਉਚਾਰਨ 靓仔
 • 那 ਉਚਾਰਨ
 • 大学 ਉਚਾਰਨ 大学
 • 天安门 ਉਚਾਰਨ 天安门
 • 豬 ਉਚਾਰਨ
 • 很 ਉਚਾਰਨ
 • 之 ਉਚਾਰਨ
 • 黑 ਉਚਾਰਨ
 • 如果 ਉਚਾਰਨ 如果
 • 搞掂 ਉਚਾਰਨ 搞掂
 • 新 ਉਚਾਰਨ
 • 星期一 ਉਚਾਰਨ 星期一
 • 風 ਉਚਾਰਨ
 • 瑞 ਉਚਾਰਨ
 • 丼 ਉਚਾਰਨ
 • 白菜 ਉਚਾਰਨ 白菜
 • 茄子 ਉਚਾਰਨ 茄子
 • 力 ਉਚਾਰਨ
 • 孔子 ਉਚਾਰਨ 孔子
 • 窗 ਉਚਾਰਨ
 • 峴港 ਉਚਾਰਨ 峴港
 • 一起 ਉਚਾਰਨ 一起
 • 音乐 ਉਚਾਰਨ 音乐
 • 瑞士 ਉਚਾਰਨ 瑞士
 • 眼睛 ਉਚਾਰਨ 眼睛
 • 做 ਉਚਾਰਨ
 • 許 ਉਚਾਰਨ