ਬੋਲੀ: ਕੈਂਟਨੀ [粵文]

ਕੈਂਟਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • 豬 ਉਚਾਰਨ
 • 峴港 ਉਚਾਰਨ 峴港
 • 看 ਉਚਾਰਨ
 • 汝 ਉਚਾਰਨ
 • 老公 ਉਚਾਰਨ 老公
 • 恭喜你 ਉਚਾਰਨ 恭喜你
 • 白左 ਉਚਾਰਨ 白左
 • 可愛 ਉਚਾਰਨ 可愛
 • 進 ਉਚਾਰਨ
 • 無問題 ਉਚਾਰਨ 無問題
 • 道 ਉਚਾਰਨ
 • 中国人 ਉਚਾਰਨ 中国人
 • 力 ਉਚਾਰਨ
 • 學 ਉਚਾਰਨ
 • 成都 ਉਚਾਰਨ 成都
 • 面 ਉਚਾਰਨ
 • 台北車站 ਉਚਾਰਨ 台北車站
 • 三十 ਉਚਾਰਨ 三十
 • 拜拜 ਉਚਾਰਨ 拜拜
 • 方 ਉਚਾਰਨ
 • 茄子 ਉਚਾਰਨ 茄子
 • 江 ਉਚਾਰਨ
 • 高 ਉਚਾਰਨ
 • 名 ਉਚਾਰਨ
 • 氹 ਉਚਾਰਨ
 • 國 ਉਚਾਰਨ
 • 最 ਉਚਾਰਨ
 • 時 ਉਚਾਰਨ
 • 劏房 ਉਚਾਰਨ 劏房
 • 冬 ਉਚਾਰਨ
 • 结婚 ਉਚਾਰਨ 结婚
 • 那 ਉਚਾਰਨ
 • 鎳 ਉਚਾਰਨ
 • 地球 ਉਚਾਰਨ 地球
 • 事 ਉਚਾਰਨ
 • 都 ਉਚਾਰਨ
 • 自由 ਉਚਾਰਨ 自由
 • 冚家铲 ਉਚਾਰਨ 冚家铲
 • 問題 ਉਚਾਰਨ 問題
 • 大学 ਉਚਾਰਨ 大学
 • 熊 ਉਚਾਰਨ
 • 草 ਉਚਾਰਨ
 • 番薯 ਉਚਾਰਨ 番薯
 • 唱歌 ਉਚਾਰਨ 唱歌
 • R ਉਚਾਰਨ R
 • 眼睛 ਉਚਾਰਨ 眼睛
 • 屋企 ਉਚਾਰਨ 屋企
 • 小心 ਉਚਾਰਨ 小心
 • 然 ਉਚਾਰਨ
 • Leipzig ਉਚਾਰਨ Leipzig
 • 駅 ਉਚਾਰਨ
 • 何 ਉਚਾਰਨ
 • 蛋糕 ਉਚਾਰਨ 蛋糕
 • 茼蒿 ਉਚਾਰਨ 茼蒿
 • 之 ਉਚਾਰਨ
 • 福建 ਉਚਾਰਨ 福建
 • 千 ਉਚਾਰਨ
 • 普通话 ਉਚਾਰਨ 普通话
 • 相 ਉਚਾਰਨ
 • 0 ਉਚਾਰਨ 0
 • 新 ਉਚਾਰਨ
 • 本 ਉਚਾਰਨ
 • 系 ਉਚਾਰਨ
 • 工作 ਉਚਾਰਨ 工作
 • 人生 ਉਚਾਰਨ 人生
 • 大阪 ਉਚਾਰਨ 大阪
 • 玩具 ਉਚਾਰਨ 玩具
 • 紅 ਉਚਾਰਨ
 • 窗 ਉਚਾਰਨ
 • 丼 ਉਚਾਰਨ
 • 如果 ਉਚਾਰਨ 如果
 • 快樂 ਉਚਾਰਨ 快樂
 • 活 ਉਚਾਰਨ
 • 21 ਉਚਾਰਨ 21
 • 動 ਉਚਾਰਨ
 • 馬 ਉਚਾਰਨ
 • 孔子 ਉਚਾਰਨ 孔子
 • 入 ਉਚਾਰਨ
 • 2016 ਉਚਾਰਨ 2016
 • 做 ਉਚਾਰਨ
 • 生日 ਉਚਾਰਨ 生日
 • 開花 ਉਚਾਰਨ 開花
 • 天安门 ਉਚਾਰਨ 天安门
 • 刀 ਉਚਾਰਨ
 • 张 ਉਚਾਰਨ
 • 很 ਉਚਾਰਨ
 • Z ਉਚਾਰਨ Z
 • 得唔得 ਉਚਾਰਨ 得唔得
 • 腳 ਉਚਾਰਨ
 • 雷 ਉਚਾਰਨ