ਬੋਲੀ: ਕੈਂਟਨੀ [粵文]

ਕੈਂਟਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • 包括 ਉਚਾਰਨ 包括
 • 英文 ਉਚਾਰਨ 英文
 • 张 ਉਚਾਰਨ
 • 做 ਉਚਾਰਨ
 • 很 ਉਚਾਰਨ
 • 江泽民 ਉਚਾਰਨ 江泽民
 • 狼 ਉਚਾਰਨ
 • 青蛙 ਉਚਾਰਨ 青蛙
 • 孔子 ਉਚਾਰਨ 孔子
 • 入 ਉਚਾਰਨ
 • 如 ਉਚਾਰਨ
 • 而 ਉਚਾਰਨ
 • 紅 ਉਚਾਰਨ
 • Z ਉਚਾਰਨ Z
 • 老婆 ਉਚਾਰਨ 老婆
 • 腳 ਉਚਾਰਨ
 • 恭喜 ਉਚਾਰਨ 恭喜
 • 裴 ਉਚਾਰਨ
 • 給 ਉਚਾਰਨ
 • 星 ਉਚਾਰਨ
 • 嬲 ਉਚਾਰਨ
 • 雷 ਉਚਾਰਨ
 • 地 ਉਚਾਰਨ
 • 元 ਉਚਾਰਨ
 • 旅行 ਉਚਾਰਨ 旅行
 • 瑞 ਉਚਾਰਨ
 • 核桃 ਉਚਾਰਨ 核桃
 • 媽媽 ਉਚਾਰਨ 媽媽
 • 韩国 ਉਚਾਰਨ 韩国
 • 韭菜 ਉਚਾਰਨ 韭菜
 • 披萨饼 ਉਚਾਰਨ 披萨饼
 • 孫悟空 ਉਚਾਰਨ 孫悟空
 • 電話 ਉਚਾਰਨ 電話
 • 靓仔 ਉਚਾਰਨ 靓仔
 • 使用 ਉਚਾਰਨ 使用
 • 同 ਉਚਾਰਨ
 • 鴛鴦 ਉਚਾਰਨ 鴛鴦
 • 虞 ਉਚਾਰਨ
 • 許 ਉਚਾਰਨ
 • 間 ਉਚਾਰਨ
 • 藍 ਉਚਾਰਨ
 • 強 ਉਚਾਰਨ
 • 凍檸茶 ਉਚਾਰਨ 凍檸茶
 • 膾炙人口 ਉਚਾਰਨ 膾炙人口
 • 諸葛亮 ਉਚਾਰਨ 諸葛亮
 • 蘋果 ਉਚਾਰਨ 蘋果
 • 起床 ਉਚਾਰਨ 起床
 • Twitter ਉਚਾਰਨ Twitter
 • 谷 ਉਚਾਰਨ
 • 蝙蝠 ਉਚਾਰਨ 蝙蝠
 • 黑 ਉਚਾਰਨ
 • 音乐 ਉਚਾਰਨ 音乐
 • 世 ਉਚਾਰਨ
 • 太阳 ਉਚਾਰਨ 太阳
 • 粽子 ਉਚਾਰਨ 粽子
 • 一起 ਉਚਾਰਨ 一起
 • 曜 ਉਚਾਰਨ
 • 鱼 ਉਚਾਰਨ
 • 羊 ਉਚਾਰਨ
 • 眼鏡 ਉਚਾਰਨ 眼鏡
 • 頭 ਉਚਾਰਨ
 • 星期日 ਉਚਾਰਨ 星期日
 • 水果 ਉਚਾਰਨ 水果
 • 翅膀 ਉਚਾਰਨ 翅膀
 • 陌生 ਉਚਾਰਨ 陌生
 • 赤 ਉਚਾਰਨ
 • 頭髮 ਉਚਾਰਨ 頭髮
 • 杏仁 ਉਚਾਰਨ 杏仁
 • 分 ਉਚਾਰਨ
 • 健康 ਉਚਾਰਨ 健康
 • 知 ਉਚਾਰਨ
 • 翁 ਉਚਾਰਨ
 • 右 ਉਚਾਰਨ
 • 烏龍茶 ਉਚਾਰਨ 烏龍茶
 • 札幌 ਉਚਾਰਨ 札幌
 • 漢字 ਉਚਾਰਨ 漢字
 • 全部 ਉਚਾਰਨ 全部
 • 及 ਉਚਾਰਨ
 • 雞蛋 ਉਚਾਰਨ 雞蛋
 • 倪 ਉਚਾਰਨ
 • 咁 ਉਚਾਰਨ
 • 匡 ਉਚਾਰਨ
 • 差 ਉਚਾਰਨ
 • 瑞士 ਉਚਾਰਨ 瑞士
 • 簸箕 ਉਚਾਰਨ 簸箕
 • 啊 ਉਚਾਰਨ
 • 抹茶 ਉਚਾਰਨ 抹茶
 • 浙江 ਉਚਾਰਨ 浙江
 • 等 ਉਚਾਰਨ
 • 一國兩制 ਉਚਾਰਨ 一國兩制