ਬੋਲੀ: ਕੈਂਟਨੀ [粵文]

ਕੈਂਟਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • 因為 ਉਚਾਰਨ 因為
 • 勉強 ਉਚਾਰਨ 勉強
 • 蛋撻 ਉਚਾਰਨ 蛋撻
 • 浙江 ਉਚਾਰਨ 浙江
 • 一丘之貉 ਉਚਾਰਨ 一丘之貉
 • 等 ਉਚਾਰਨ
 • HTML ਉਚਾਰਨ HTML
 • 嗰個哥哥高過嗰個哥哥 ਉਚਾਰਨ 嗰個哥哥高過嗰個哥哥
 • 少 ਉਚਾਰਨ
 • 南 ਉਚਾਰਨ
 • 未 ਉਚਾਰਨ
 • 陝西 ਉਚਾਰਨ 陝西
 • 呢 ਉਚਾਰਨ
 • 打 ਉਚਾਰਨ
 • 岑 ਉਚਾਰਨ
 • 豆腐 ਉਚਾਰਨ 豆腐
 • 没有 ਉਚਾਰਨ 没有
 • 血 ਉਚਾਰਨ
 • 講 ਉਚਾਰਨ
 • 朱 ਉਚਾਰਨ
 • 葡萄 ਉਚਾਰਨ 葡萄
 • 基佬 ਉਚਾਰਨ 基佬
 • 寿司 ਉਚਾਰਨ 寿司
 • 鳳梨酥 ਉਚਾਰਨ 鳳梨酥
 • 呃 ਉਚਾਰਨ
 • 可以 ਉਚਾਰਨ 可以
 • 多 ਉਚਾਰਨ
 • 厕所 ਉਚਾਰਨ 厕所
 • 外 ਉਚਾਰਨ
 • 小籠包 ਉਚਾਰਨ 小籠包
 • 起 ਉਚਾਰਨ
 • 研究 ਉਚਾਰਨ 研究
 • 屌你老母臭花閪 ਉਚਾਰਨ 屌你老母臭花閪
 • 鳥 ਉਚਾਰਨ
 • 彦 ਉਚਾਰਨ
 • 風 ਉਚਾਰਨ
 • 厦门 ਉਚਾਰਨ 厦门
 • 干 ਉਚਾਰਨ
 • 玄 ਉਚਾਰਨ
 • 安倍晋三 ਉਚਾਰਨ 安倍晋三
 • 湖 ਉਚਾਰਨ
 • a ਉਚਾਰਨ a
 • 点心 ਉਚਾਰਨ 点心
 • 31 ਉਚਾਰਨ 31
 • 曲 ਉਚਾਰਨ
 • 古 ਉਚਾਰਨ
 • 麒麟 ਉਚਾਰਨ 麒麟
 • 食飯 ਉਚਾਰਨ 食飯
 • 星期一 ਉਚਾਰਨ 星期一
 • 陈 ਉਚਾਰਨ
 • 香腸 ਉਚਾਰਨ 香腸
 • 見 ਉਚਾਰਨ
 • 胡 ਉਚਾਰਨ
 • 捉 ਉਚਾਰਨ
 • 企鹅 ਉਚਾਰਨ 企鹅
 • 雞 ਉਚਾਰਨ
 • 好食 ਉਚਾਰਨ 好食
 • 希望 ਉਚਾਰਨ 希望
 • 樂 ਉਚਾਰਨ
 • 寸 ਉਚਾਰਨ
 • 緊張 ਉਚਾਰਨ 緊張
 • 今年 ਉਚਾਰਨ 今年
 • 太陽 ਉਚਾਰਨ 太陽
 • 死 ਉਚਾਰਨ
 • 包 ਉਚਾਰਨ
 • 十一 ਉਚਾਰਨ 十一
 • 靐 ਉਚਾਰਨ
 • 宇 ਉਚਾਰਨ
 • 不是 ਉਚਾਰਨ 不是
 • 誰 ਉਚਾਰਨ
 • 靳 ਉਚਾਰਨ
 • 只 ਉਚਾਰਨ
 • 土 ਉਚਾਰਨ
 • 冬天 ਉਚਾਰਨ 冬天
 • 涉及 ਉਚਾਰਨ 涉及
 • 福 ਉਚਾਰਨ
 • 薛 ਉਚਾਰਨ
 • 女儿 ਉਚਾਰਨ 女儿
 • 女朋友 ਉਚਾਰਨ 女朋友
 • 棒 ਉਚਾਰਨ
 • 美國 ਉਚਾਰਨ 美國
 • 教育 ਉਚਾਰਨ 教育
 • 甜 ਉਚਾਰਨ
 • 熱 ਉਚਾਰਨ
 • 香港仔 ਉਚਾਰਨ 香港仔
 • 吉祥 ਉਚਾਰਨ 吉祥
 • 好吃 ਉਚਾਰਨ 好吃
 • 明天 ਉਚਾਰਨ 明天
 • 中秋節 ਉਚਾਰਨ 中秋節
 • 到 ਉਚਾਰਨ