ਬੋਲੀ: ਕੈਂਟਨੀ [粵文]

ਕੈਂਟਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • 螞蟻 ਉਚਾਰਨ 螞蟻
 • 住 ਉਚਾਰਨ
 • 教育 ਉਚਾਰਨ 教育
 • 屈臣氏 ਉਚਾਰਨ 屈臣氏
 • 吉祥如意 ਉਚਾਰਨ 吉祥如意
 • 直 ਉਚਾਰਨ
 • 制 ਉਚਾਰਨ
 • 安 ਉਚਾਰਨ
 • 尹 ਉਚਾਰਨ
 • 肥 ਉਚਾਰਨ
 • 這 ਉਚਾਰਨ
 • 聶 ਉਚਾਰਨ
 • 什麼 ਉਚਾਰਨ 什麼
 • 湖 ਉਚਾਰਨ
 • 星期一 ਉਚਾਰਨ 星期一
 • 香港仔 ਉਚਾਰਨ 香港仔
 • 椅子 ਉਚਾਰਨ 椅子
 • 乾炒牛河 ਉਚਾਰਨ 乾炒牛河
 • 橋 ਉਚਾਰਨ
 • 嗯 ਉਚਾਰਨ
 • 变态 ਉਚਾਰਨ 变态
 • 佛山 ਉਚਾਰਨ 佛山
 • 彩虹 ਉਚਾਰਨ 彩虹
 • 酒店 ਉਚਾਰਨ 酒店
 • 廁所 ਉਚਾਰਨ 廁所
 • 昱 ਉਚਾਰਨ
 • 皮蛋痩肉粥 ਉਚਾਰਨ 皮蛋痩肉粥
 • 來 ਉਚਾਰਨ
 • 田 ਉਚਾਰਨ
 • 菊花 ਉਚਾਰਨ 菊花
 • 鑫 ਉਚਾਰਨ
 • 明天 ਉਚਾਰਨ 明天
 • 永远 ਉਚਾਰਨ 永远
 • 很高兴认识你 ਉਚਾਰਨ 很高兴认识你
 • iOS ਉਚਾਰਨ iOS
 • 富士山 ਉਚਾਰਨ 富士山
 • 星期日 ਉਚਾਰਨ 星期日
 • 言 ਉਚਾਰਨ
 • 被 ਉਚਾਰਨ
 • 教 ਉਚਾਰਨ
 • 希望 ਉਚਾਰਨ 希望
 • 喫 ਉਚਾਰਨ
 • 拍手 ਉਚਾਰਨ 拍手
 • 鴨 ਉਚਾਰਨ
 • 对 ਉਚਾਰਨ
 • 真 ਉਚਾਰਨ
 • 任 ਉਚਾਰਨ
 • 数学 ਉਚਾਰਨ 数学
 • 戇戇居居企埋一堆 ਉਚਾਰਨ 戇戇居居企埋一堆
 • 速度 ਉਚਾਰਨ 速度
 • 罄竹难书 ਉਚਾਰਨ 罄竹难书
 • 女朋友 ਉਚਾਰਨ 女朋友
 • 敏感 ਉਚਾਰਨ 敏感
 • 夢 ਉਚਾਰਨ
 • 合 ਉਚਾਰਨ
 • 雲 ਉਚਾਰਨ
 • 彭于晏 ਉਚਾਰਨ 彭于晏
 • 劉德華 ਉਚਾਰਨ 劉德華
 • 女儿 ਉਚਾਰਨ 女儿
 • 似 ਉਚਾਰਨ
 • 胸 ਉਚਾਰਨ
 • 書 ਉਚਾਰਨ
 • 地方 ਉਚਾਰਨ 地方
 • 浣熊 ਉਚਾਰਨ 浣熊
 • 幼 ਉਚਾਰਨ
 • 父母 ਉਚਾਰਨ 父母
 • 20 ਉਚਾਰਨ 20
 • 阮 ਉਚਾਰਨ
 • 村 ਉਚਾਰਨ
 • 你好吗 ਉਚਾਰਨ 你好吗
 • 冷 ਉਚਾਰਨ
 • 佛 ਉਚਾਰਨ
 • 天皇陛下 ਉਚਾਰਨ 天皇陛下
 • 悖論 ਉਚਾਰਨ 悖論
 • 無 ਉਚਾਰਨ
 • 街 ਉਚਾਰਨ
 • 我想要 ਉਚਾਰਨ 我想要
 • 菜 ਉਚਾਰਨ
 • Skype ਉਚਾਰਨ Skype
 • 欠 ਉਚਾਰਨ
 • 学 ਉਚਾਰਨ
 • 老母 ਉਚਾਰਨ 老母
 • 古惑仔 ਉਚਾਰਨ 古惑仔
 • 犰狳 ਉਚਾਰਨ 犰狳
 • 角 ਉਚਾਰਨ
 • 瀑布 ਉਚਾਰਨ 瀑布
 • 大家 ਉਚਾਰਨ 大家
 • 大人 ਉਚਾਰਨ 大人
 • 注意 ਉਚਾਰਨ 注意
 • 成功 ਉਚਾਰਨ 成功