ਬੋਲੀ: ਕੈਂਟਨੀ [粵文]

ਕੈਂਟਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • 魏 ਉਚਾਰਨ
 • 無 ਉਚਾਰਨ
 • 1000 ਉਚਾਰਨ 1000
 • 十二 ਉਚਾਰਨ 十二
 • 犰狳 ਉਚਾਰਨ 犰狳
 • 热 ਉਚਾਰਨ
 • 幼 ਉਚਾਰਨ
 • 注意 ਉਚਾਰਨ 注意
 • 阮 ਉਚਾਰਨ
 • 出口 ਉਚਾਰਨ 出口
 • 肉骨茶 ਉਚਾਰਨ 肉骨茶
 • 生命 ਉਚਾਰਨ 生命
 • 父母 ਉਚਾਰਨ 父母
 • 多谢 ਉਚਾਰਨ 多谢
 • 支付宝 ਉਚਾਰਨ 支付宝
 • 佐敦 ਉਚਾਰਨ 佐敦
 • 契丹 ਉਚਾਰਨ 契丹
 • 粵拼 ਉਚਾਰਨ 粵拼
 • 学 ਉਚਾਰਨ
 • 20 ਉਚਾਰਨ 20
 • 调侃 ਉਚਾਰਨ 调侃
 • 突然 ਉਚਾਰਨ 突然
 • 公園 ਉਚਾਰਨ 公園
 • 華 ਉਚਾਰਨ
 • 老母 ਉਚਾਰਨ 老母
 • 中國人 ਉਚਾਰਨ 中國人
 • 圖書館 ਉਚਾਰਨ 圖書館
 • 澳门 ਉਚਾਰਨ 澳门
 • 艮 ਉਚਾਰਨ
 • 角 ਉਚਾਰਨ
 • 需要 ਉਚਾਰਨ 需要
 • 入口 ਉਚਾਰਨ 入口
 • 向 ਉਚਾਰਨ
 • 欠 ਉਚਾਰਨ
 • 鬼 ਉਚਾਰਨ
 • 京都 ਉਚਾਰਨ 京都
 • 大人 ਉਚਾਰਨ 大人
 • 国 ਉਚਾਰਨ
 • 自 ਉਚਾਰਨ
 • 晉 ਉਚਾਰਨ
 • 努力 ਉਚਾਰਨ 努力
 • movie ਉਚਾਰਨ movie
 • 蘸 ਉਚਾਰਨ
 • 梅赛德斯 奔驰 ਉਚਾਰਨ 梅赛德斯 奔驰
 • 蔡 ਉਚਾਰਨ
 • ok ਉਚਾਰਨ ok
 • 曹 ਉਚਾਰਨ
 • 电脑 ਉਚਾਰਨ 电脑
 • 豆瓣 ਉਚਾਰਨ 豆瓣
 • 汉语 ਉਚਾਰਨ 汉语
 • 過 ਉਚਾਰਨ
 • 鞋 ਉਚਾਰਨ
 • 定 ਉਚਾਰਨ
 • 陸 ਉਚਾਰਨ
 • 广东 ਉਚਾਰਨ 广东
 • 楊枝甘露 ਉਚਾਰਨ 楊枝甘露
 • 懿 ਉਚਾਰਨ
 • 月餅 ਉਚਾਰਨ 月餅
 • 兩 ਉਚਾਰਨ
 • 胡锦涛 ਉਚਾਰਨ 胡锦涛
 • 糯米 ਉਚਾਰਨ 糯米
 • 2017 ਉਚਾਰਨ 2017
 • 夕 ਉਚਾਰਨ
 • 虎 ਉਚਾਰਨ
 • 翟 ਉਚਾਰਨ
 • 安全 ਉਚਾਰਨ 安全
 • 魑魅魍魎 ਉਚਾਰਨ 魑魅魍魎
 • y ਉਚਾਰਨ y
 • 短 ਉਚਾਰਨ
 • 容易 ਉਚਾਰਨ 容易
 • 雞蛋仔 ਉਚਾਰਨ 雞蛋仔
 • 阴茎 ਉਚਾਰਨ 阴茎
 • 笑 ਉਚਾਰਨ
 • 字字珠璣 ਉਚਾਰਨ 字字珠璣
 • 草莓 ਉਚਾਰਨ 草莓
 • 路 ਉਚਾਰਨ
 • 鬼佬 ਉਚਾਰਨ 鬼佬
 • 卵 ਉਚਾਰਨ
 • 阿彌陀佛 ਉਚਾਰਨ 阿彌陀佛
 • 開始 ਉਚਾਰਨ 開始
 • 松 ਉਚਾਰਨ
 • 追 ਉਚਾਰਨ
 • 崔 ਉਚਾਰਨ
 • 飯 ਉਚਾਰਨ
 • 我好掛住你 ਉਚਾਰਨ 我好掛住你
 • 回 ਉਚਾਰਨ
 • 脍炙人口 ਉਚਾਰਨ 脍炙人口
 • 睿 ਉਚਾਰਨ
 • 高雄 ਉਚਾਰਨ 高雄
 • 咕嚕肉 ਉਚਾਰਨ 咕嚕肉