ਬੋਲੀ: ਕੈਂਟਨੀ [粵文]

ਕੈਂਟਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • 酒 ਉਚਾਰਨ
 • 中國人 ਉਚਾਰਨ 中國人
 • movie ਉਚਾਰਨ movie
 • 買單 ਉਚਾਰਨ 買單
 • 生命 ਉਚਾਰਨ 生命
 • 鬼佬 ਉਚਾਰਨ 鬼佬
 • 契丹 ਉਚਾਰਨ 契丹
 • 成功 ਉਚਾਰਨ 成功
 • 自 ਉਚਾਰਨ
 • 公園 ਉਚਾਰਨ 公園
 • 向 ਉਚਾਰਨ
 • 翟 ਉਚਾਰਨ
 • 京都 ਉਚਾਰਨ 京都
 • 1000 ਉਚਾਰਨ 1000
 • 過 ਉਚਾਰਨ
 • 多谢 ਉਚਾਰਨ 多谢
 • 魏 ਉਚਾਰਨ
 • 卞 ਉਚਾਰਨ
 • 酱油 ਉਚਾਰਨ 酱油
 • 胡锦涛 ਉਚਾਰਨ 胡锦涛
 • 飯 ਉਚਾਰਨ
 • 字字珠璣 ਉਚਾਰਨ 字字珠璣
 • 梅赛德斯 奔驰 ਉਚਾਰਨ 梅赛德斯 奔驰
 • 肉骨茶 ਉਚਾਰਨ 肉骨茶
 • 音 ਉਚਾਰਨ
 • 金正恩 ਉਚਾਰਨ 金正恩
 • 佐敦 ਉਚਾਰਨ 佐敦
 • 床 ਉਚਾਰਨ
 • 现在 ਉਚਾਰਨ 现在
 • 很高兴认识你 ਉਚਾਰਨ 很高兴认识你
 • 调侃 ਉਚਾਰਨ 调侃
 • ok ਉਚਾਰਨ ok
 • 胸 ਉਚਾਰਨ
 • 乜嘢 ਉਚਾਰਨ 乜嘢
 • 科学 ਉਚਾਰਨ 科学
 • 社會學 ਉਚਾਰਨ 社會學
 • 發 ਉਚਾਰਨ
 • 鬼 ਉਚਾਰਨ
 • 20 ਉਚਾਰਨ 20
 • 螞蟻 ਉਚਾਰਨ 螞蟻
 • 松 ਉਚਾਰਨ
 • 容易 ਉਚਾਰਨ 容易
 • 懿 ਉਚਾਰਨ
 • 阿彌陀佛 ਉਚਾਰਨ 阿彌陀佛
 • 脍炙人口 ਉਚਾਰਨ 脍炙人口
 • 開始 ਉਚਾਰਨ 開始
 • 蔡 ਉਚਾਰਨ
 • 鞋 ਉਚਾਰਨ
 • 夕 ਉਚਾਰਨ
 • 兩 ਉਚਾਰਨ
 • 卵 ਉਚਾਰਨ
 • 部 ਉਚਾਰਨ
 • 支付宝 ਉਚਾਰਨ 支付宝
 • 星期一 ਉਚਾਰਨ 星期一
 • 奚 ਉਚਾਰਨ
 • 定 ਉਚਾਰਨ
 • 广东 ਉਚਾਰਨ 广东
 • Skype ਉਚਾਰਨ Skype
 • 命 ਉਚਾਰਨ
 • 晉 ਉਚਾਰਨ
 • 水浒传 ਉਚਾਰਨ 水浒传
 • 大家 ਉਚਾਰਨ 大家
 • 位 ਉਚਾਰਨ
 • 曹 ਉਚਾਰਨ
 • 崔 ਉਚਾਰਨ
 • 蘿蔔糕 ਉਚਾਰਨ 蘿蔔糕
 • 屈 ਉਚਾਰਨ
 • 雞蛋仔 ਉਚਾਰਨ 雞蛋仔
 • 短 ਉਚਾਰਨ
 • 算喇,唔好搞咁多嘢 ਉਚਾਰਨ 算喇,唔好搞咁多嘢
 • 糯米 ਉਚਾਰਨ 糯米
 • 笑 ਉਚਾਰਨ
 • 教室 ਉਚਾਰਨ 教室
 • 魑魅魍魎 ਉਚਾਰਨ 魑魅魍魎
 • 晚上 ਉਚਾਰਨ 晚上
 • Burkina Faso ਉਚਾਰਨ Burkina Faso
 • 郑 ਉਚਾਰਨ
 • 隻 ਉਚਾਰਨ
 • 却 ਉਚਾਰਨ
 • 岳 ਉਚਾਰਨ
 • 筆記本 ਉਚਾਰਨ 筆記本
 • 回 ਉਚਾਰਨ
 • 英國 ਉਚਾਰਨ 英國
 • 路 ਉਚਾਰਨ
 • 別 ਉਚਾਰਨ
 • 衣服 ਉਚਾਰਨ 衣服
 • 萵苣 ਉਚਾਰਨ 萵苣
 • 汉语 ਉਚਾਰਨ 汉语
 • 官 ਉਚਾਰਨ
 • 信息 ਉਚਾਰਨ 信息