ਬੋਲੀ: ਕੈਂਟਨੀ [粵文]

ਕੈਂਟਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • 原因 ਉਚਾਰਨ 原因
 • 書 ਉਚਾਰਨ
 • 薛 ਉਚਾਰਨ
 • 生命 ਉਚਾਰਨ 生命
 • 夢 ਉਚਾਰਨ
 • i ਉਚਾਰਨ i
 • 酒店 ਉਚਾਰਨ 酒店
 • 無 ਉਚਾਰਨ
 • 犰狳 ਉਚਾਰਨ 犰狳
 • 川 ਉਚਾਰਨ
 • 尹 ਉਚਾਰਨ
 • 我想要 ਉਚਾਰਨ 我想要
 • 菊花 ਉਚਾਰਨ 菊花
 • 夜 ਉਚਾਰਨ
 • 10 ਉਚਾਰਨ 10
 • 古 ਉਚਾਰਨ
 • 香港仔 ਉਚਾਰਨ 香港仔
 • 謝 ਉਚਾਰਨ
 • 披萨饼 ਉਚਾਰਨ 披萨饼
 • 神 ਉਚਾਰਨ
 • 国 ਉਚਾਰਨ
 • 注意 ਉਚਾਰਨ 注意
 • 戇戇居居企埋一堆 ਉਚਾਰਨ 戇戇居居企埋一堆
 • 自 ਉਚਾਰਨ
 • 梅赛德斯 奔驰 ਉਚਾਰਨ 梅赛德斯 奔驰
 • 昱 ਉਚਾਰਨ
 • 町 ਉਚਾਰਨ
 • 鬼 ਉਚਾਰਨ
 • 努力 ਉਚਾਰਨ 努力
 • 中國人 ਉਚਾਰਨ 中國人
 • 学 ਉਚਾਰਨ
 • 西班牙 ਉਚਾਰਨ 西班牙
 • 瀑布 ਉਚਾਰਨ 瀑布
 • 吉祥如意 ਉਚਾਰਨ 吉祥如意
 • 现在 ਉਚਾਰਨ 现在
 • J ਉਚਾਰਨ J
 • 支付宝 ਉਚਾਰਨ 支付宝
 • 天皇陛下 ਉਚਾਰਨ 天皇陛下
 • 卵 ਉਚਾਰਨ
 • 鑫 ਉਚਾਰਨ
 • 酒 ਉਚਾਰਨ
 • Kowloon ਉਚਾਰਨ Kowloon
 • 阿彌陀佛 ਉਚਾਰਨ 阿彌陀佛
 • 傀儡 ਉਚਾਰਨ 傀儡
 • 1000 ਉਚਾਰਨ 1000
 • 晉 ਉਚਾਰਨ
 • 為 ਉਚਾਰਨ
 • 宏 ਉਚਾਰਨ
 • 外婆 ਉਚਾਰਨ 外婆
 • 定 ਉਚਾਰਨ
 • 佛 ਉਚਾਰਨ
 • 冇 ਉਚਾਰਨ
 • 古惑仔 ਉਚਾਰਨ 古惑仔
 • 星星 ਉਚਾਰਨ 星星
 • 父母 ਉਚਾਰਨ 父母
 • 冬天 ਉਚਾਰਨ 冬天
 • 合 ਉਚਾਰਨ
 • 地方 ਉਚਾਰਨ 地方
 • 粵拼 ਉਚਾਰਨ 粵拼
 • 宇宙 ਉਚਾਰਨ 宇宙
 • 廿 ਉਚਾਰਨ 廿
 • 蔡 ਉਚਾਰਨ
 • 老母 ਉਚਾਰਨ 老母
 • 曹 ਉਚਾਰਨ
 • 需要 ਉਚਾਰਨ 需要
 • 魑魅魍魎 ਉਚਾਰਨ 魑魅魍魎
 • 二月 ਉਚਾਰਨ 二月
 • ok ਉਚਾਰਨ ok
 • 將 ਉਚਾਰਨ
 • 圖書館 ਉਚਾਰਨ 圖書館
 • 廚房 ਉਚਾਰਨ 廚房
 • 回 ਉਚਾਰਨ
 • 高雄 ਉਚਾਰਨ 高雄
 • 中秋節 ਉਚਾਰਨ 中秋節
 • 膝盖 ਉਚਾਰਨ 膝盖
 • 村 ਉਚਾਰਨ
 • 爱情 ਉਚਾਰਨ 爱情
 • 草莓 ਉਚਾਰਨ 草莓
 • 似 ਉਚਾਰਨ
 • 你好吗 ਉਚਾਰਨ 你好吗
 • 敏感 ਉਚਾਰਨ 敏感
 • 艮 ਉਚਾਰਨ
 • 谁 ਉਚਾਰਨ
 • 什麼 ਉਚਾਰਨ 什麼
 • 麦当劳 ਉਚਾਰਨ 麦当劳
 • 枸杞 ਉਚਾਰਨ 枸杞
 • 太子 ਉਚਾਰਨ 太子
 • 叉燒 ਉਚਾਰਨ 叉燒
 • 讓 ਉਚਾਰਨ
 • 唱 ਉਚਾਰਨ