ਬੋਲੀ: ਜ਼ੁਆਂਗ [Vahcuengh]

ਜ਼ੁਆਂਗ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • de ਉਚਾਰਨ de
 • BAE ਉਚਾਰਨ BAE
 • a ਉਚਾਰਨ a
 • 吃饭 ਉਚਾਰਨ 吃饭
 • dog ਉਚਾਰਨ dog
 • na ਉਚਾਰਨ na
 • ok ਉਚਾਰਨ ok
 • gang ਉਚਾਰਨ gang
 • 汉语 ਉਚਾਰਨ 汉语
 • bit ਉਚਾਰਨ bit
 • 什么 ਉਚਾਰਨ 什么
 • AI ਉਚਾਰਨ AI
 • ae ਉਚਾਰਨ ae
 • cup ਉਚਾਰਨ cup
 • rap ਉਚਾਰਨ rap
 • son ਉਚਾਰਨ son
 • saw ਉਚਾਰਨ saw
 • bak ਉਚਾਰਨ bak
 • dot ਉਚਾਰਨ dot
 • bei ਉਚਾਰਨ bei
 • but ਉਚਾਰਨ but
 • gai ਉਚਾਰਨ gai
 • Mae ਉਚਾਰਨ Mae
 • bien ਉਚਾਰਨ bien
 • bag ਉਚਾਰਨ bag
 • Roi ਉਚਾਰਨ Roi
 • UK ਉਚਾਰਨ UK
 • Max ਉਚਾਰਨ Max
 • Gyu ਉਚਾਰਨ Gyu
 • get ਉਚਾਰਨ get
 • sim ਉਚਾਰਨ sim
 • meh ਉਚਾਰਨ meh
 • Daeng ਉਚਾਰਨ Daeng
 • baek ਉਚਾਰਨ baek
 • bi ਉਚਾਰਨ bi
 • hau ਉਚਾਰਨ hau
 • nou ਉਚਾਰਨ nou
 • vet ਉਚਾਰਨ vet
 • ring ਉਚਾਰਨ ring
 • raemx ਉਚਾਰਨ raemx
 • bat ਉਚਾਰਨ bat
 • huj ਉਚਾਰਨ huj
 • Sam ਉਚਾਰਨ Sam
 • go ਉਚਾਰਨ go
 • Linh ਉਚਾਰਨ Linh
 • sik ਉਚਾਰਨ sik
 • HU ਉਚਾਰਨ HU
 • ho ਉਚਾਰਨ ho
 • da ਉਚਾਰਨ da
 • mwngz ਉਚਾਰਨ mwngz
 • daw ਉਚਾਰਨ daw
 • han ਉਚਾਰਨ han
 • duz ਉਚਾਰਨ duz
 • baet ਉਚਾਰਨ baet
 • Aek ਉਚਾਰਨ Aek
 • Gun ਉਚਾਰਨ Gun
 • Bouxcuengh ਉਚਾਰਨ Bouxcuengh
 • Cuengh ਉਚਾਰਨ Cuengh
 • cib ਉਚਾਰਨ cib
 • ek ਉਚਾਰਨ ek
 • rum ਉਚਾਰਨ rum
 • IJ ਉਚਾਰਨ IJ
 • up ਉਚਾਰਨ up
 • 杜甫 ਉਚਾਰਨ 杜甫
 • mug ਉਚਾਰਨ mug
 • raiz ਉਚਾਰਨ raiz
 • gou ਉਚਾਰਨ gou
 • lau ਉਚਾਰਨ lau
 • Dieb ਉਚਾਰਨ Dieb
 • lik ਉਚਾਰਨ lik
 • bya ਉਚਾਰਨ bya
 • Fuj ਉਚਾਰਨ Fuj
 • non ਉਚਾਰਨ non
 • rox ਉਚਾਰਨ rox
 • coek ਉਚਾਰਨ coek
 • lai ਉਚਾਰਨ lai
 • sing ਉਚਾਰਨ sing
 • dai ਉਚਾਰਨ dai
 • byanouq ਉਚਾਰਨ byanouq
 • maj ਉਚਾਰਨ maj
 • dox ਉਚਾਰਨ dox
 • Rin ਉਚਾਰਨ Rin
 • Noh ਉਚਾਰਨ Noh
 • congh ਉਚਾਰਨ congh
 • me ਉਚਾਰਨ me
 • ej ਉਚਾਰਨ ej
 • hwnz ਉਚਾਰਨ hwnz
 • min og bae leux ,he has been out ਉਚਾਰਨ min og bae leux ,he has been out
 • cwz ਉਚਾਰਨ cwz
 • LAN ਉਚਾਰਨ LAN