ਬੋਲੀ: ਮੰਦਾਰਿਨ ਚੀਨੀ [汉语]

ਮੰਦਾਰਿਨ ਚੀਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • 中国 ਉਚਾਰਨ 中国
 • 你好 ਉਚਾਰਨ 你好
 • 日本 ਉਚਾਰਨ 日本
 • 再见 ਉਚਾਰਨ 再见
 • 我愛你 ਉਚਾਰਨ 我愛你
 • 我 ਉਚਾਰਨ
 • 谢谢 ਉਚਾਰਨ 谢谢
 • 北京 ਉਚਾਰਨ 北京
 • 人 ਉਚਾਰਨ
 • 水 ਉਚਾਰਨ
 • 一 ਉਚਾਰਨ
 • 对不起 ਉਚਾਰਨ 对不起
 • 日 ਉਚਾਰਨ
 • 二 ਉਚਾਰਨ
 • 香港 ਉਚਾਰਨ 香港
 • 你 ਉਚਾਰਨ
 • 是 ਉਚਾਰਨ
 • 学生 ਉਚਾਰਨ 学生
 • 习近平 ਉਚਾਰਨ 习近平
 • 上海 ਉਚਾਰਨ 上海
 • 小米 ਉਚਾਰਨ 小米
 • 饕餮 ਉਚਾਰਨ 饕餮
 • 先生 ਉਚਾਰਨ 先生
 • 九 ਉਚਾਰਨ
 • 六 ਉਚਾਰਨ
 • 猫 ਉਚਾਰਨ
 • 四 ਉਚਾਰਨ
 • 中文 ਉਚਾਰਨ 中文
 • 五 ਉਚਾਰਨ
 • 生日快樂 ਉਚਾਰਨ 生日快樂
 • 朋友 ਉਚਾਰਨ 朋友
 • 去 ਉਚਾਰਨ
 • 学校 ਉਚਾਰਨ 学校
 • 十 ਉਚਾਰਨ
 • 七 ਉਚਾਰਨ
 • 新年快乐 ਉਚਾਰਨ 新年快乐
 • 月 ਉਚਾਰਨ
 • 什么 ਉਚਾਰਨ 什么
 • 三 ਉਚਾਰਨ
 • 吃 ਉਚਾਰਨ
 • 狗 ਉਚਾਰਨ
 • 八 ਉਚਾਰਨ
 • 台灣 ਉਚਾਰਨ 台灣
 • 雪 ਉਚਾਰਨ
 • 电影 ਉਚਾਰਨ 电影
 • 台北 ਉਚਾਰਨ 台北
 • 台湾 ਉਚਾਰਨ 台湾
 • 杭州(Hangzhou) ਉਚਾਰਨ 杭州(Hangzhou)
 • 好 ਉਚਾਰਨ
 • 白 ਉਚਾਰਨ
 • 漂亮 ਉਚਾਰਨ 漂亮
 • 大 ਉਚਾਰਨ
 • 漫画 ਉਚਾਰਨ 漫画
 • 的 ਉਚਾਰਨ
 • 晚安 ਉਚਾਰਨ 晚安
 • 爸爸 ਉਚਾਰਨ 爸爸
 • 美国 ਉਚਾਰਨ 美国
 • 老师 ਉਚਾਰਨ 老师
 • 汉语 ਉਚਾਰਨ 汉语
 • 茶 ਉਚਾਰਨ
 • 加油 ਉਚਾਰਨ 加油
 • 姐姐 ਉਚਾਰਨ 姐姐
 • 哥哥 ਉਚਾਰਨ 哥哥
 • 餃子 ਉਚਾਰਨ 餃子
 • 吃饭 ਉਚਾਰਨ 吃饭
 • 我们 ਉਚਾਰਨ 我们
 • 小 ਉਚਾਰਨ
 • 警察 ਉਚਾਰਨ 警察
 • 日本人 ਉਚਾਰਨ 日本人
 • 月亮 ਉਚਾਰਨ 月亮
 • 再見 ਉਚਾਰਨ 再見
 • 屁股 ਉਚਾਰਨ 屁股
 • 早安 ਉਚਾਰਨ 早安
 • 妈妈 ਉਚਾਰਨ 妈妈
 • 可口可乐 ਉਚਾਰਨ 可口可乐
 • 今天 ਉਚਾਰਨ 今天
 • 他 ਉਚਾਰਨ
 • 家 ਉਚਾਰਨ
 • 女 ਉਚਾਰਨ
 • 中国人 ਉਚਾਰਨ 中国人
 • 垃圾 ਉਚਾਰਨ 垃圾
 • 肉 ਉਚਾਰਨ
 • 学习 ਉਚਾਰਨ 学习
 • 起床 ਉਚਾਰਨ 起床
 • 爱 ਉਚਾਰਨ
 • 有 ਉਚਾਰਨ
 • 四川 ਉਚਾਰਨ 四川
 • 花 ਉਚਾਰਨ
 • 喜欢 ਉਚਾਰਨ 喜欢
 • 雨 ਉਚਾਰਨ