ਬੋਲੀ: ਮੰਦਾਰਿਨ ਚੀਨੀ [汉语]

ਮੰਦਾਰਿਨ ਚੀਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • 半 ਉਚਾਰਨ
 • 上野 ਉਚਾਰਨ 上野
 • 青色 ਉਚਾਰਨ 青色
 • 埃及 ਉਚਾਰਨ 埃及
 • 一定 ਉਚਾਰਨ 一定
 • 工人 ਉਚਾਰਨ 工人
 • 山东 ਉਚਾਰਨ 山东
 • 汝 ਉਚਾਰਨ
 • 仍然 ਉਚਾਰਨ 仍然
 • 定 ਉਚਾਰਨ
 • 桂林 ਉਚਾਰਨ 桂林
 • 天使 ਉਚਾਰਨ 天使
 • 功夫 ਉਚਾਰਨ 功夫
 • 错 ਉਚਾਰਨ
 • 唱 ਉਚਾਰਨ
 • 和平 ਉਚਾਰਨ 和平
 • 于 ਉਚਾਰਨ
 • 玫瑰 ਉਚਾਰਨ 玫瑰
 • 河南 ਉਚਾਰਨ 河南
 • 不经一事,不长一智 ਉਚਾਰਨ 不经一事,不长一智
 • 咳嗽 ਉਚਾਰਨ 咳嗽
 • 大学生 ਉਚਾਰਨ 大学生
 • 青 ਉਚਾਰਨ
 • 鼎泰豐 ਉਚਾਰਨ 鼎泰豐
 • 路 ਉਚਾਰਨ
 • 家具 ਉਚਾਰਨ 家具
 • 冰箱 ਉਚਾਰਨ 冰箱
 • 宾馆 ਉਚਾਰਨ 宾馆
 • 作者 ਉਚਾਰਨ 作者
 • 大夫 ਉਚਾਰਨ 大夫
 • 筷子 ਉਚਾਰਨ 筷子
 • 身体 ਉਚਾਰਨ 身体
 • 它 ਉਚਾਰਨ
 • 鸡 ਉਚਾਰਨ
 • 自然 ਉਚਾਰਨ 自然
 • 宇宙 ਉਚਾਰਨ 宇宙
 • 万 ਉਚਾਰਨ
 • 忙 ਉਚਾਰਨ
 • 臺灣 ਉਚਾਰਨ 臺灣
 • 部分 ਉਚਾਰਨ 部分
 • 屌 ਉਚਾਰਨ
 • 老公 ਉਚਾਰਨ 老公
 • 体育 ਉਚਾਰਨ 体育
 • 期待 ਉਚਾਰਨ 期待
 • 六月 ਉਚਾਰਨ 六月
 • 老婆 ਉਚਾਰਨ 老婆
 • 贵 ਉਚਾਰਨ
 • 意大利 ਉਚਾਰਨ 意大利
 • 抹茶 ਉਚਾਰਨ 抹茶
 • 沙发 ਉਚਾਰਨ 沙发
 • 死亡 ਉਚਾਰਨ 死亡
 • 纪梵希 ਉਚਾਰਨ 纪梵希
 • 你呢 ਉਚਾਰਨ 你呢
 • 找 ਉਚਾਰਨ
 • 70 ਉਚਾਰਨ 70
 • 五十 ਉਚਾਰਨ 五十
 • 胸 ਉਚਾਰਨ
 • 年轻 ਉਚਾਰਨ 年轻
 • 理解 ਉਚਾਰਨ 理解
 • 告诉 ਉਚਾਰਨ 告诉
 • 汤 ਉਚਾਰਨ
 • 词典 ਉਚਾਰਨ 词典
 • 七月 ਉਚਾਰਨ 七月
 • 速度 ਉਚਾਰਨ 速度
 • 血液 ਉਚਾਰਨ 血液
 • 吳 ਉਚਾਰਨ
 • 旧 ਉਚਾਰਨ
 • 簸箕 ਉਚਾਰਨ 簸箕
 • 跳舞 ਉਚਾਰਨ 跳舞
 • 作家 ਉਚਾਰਨ 作家
 • 福州 ਉਚਾਰਨ 福州
 • 注意 ਉਚਾਰਨ 注意
 • 可愛 ਉਚਾਰਨ 可愛
 • 秋季 ਉਚਾਰਨ 秋季
 • 散步 ਉਚਾਰਨ 散步
 • 回鍋肉 ਉਚਾਰਨ 回鍋肉
 • 精神 ਉਚਾਰਨ 精神
 • 植物 ਉਚਾਰਨ 植物
 • 第一 ਉਚਾਰਨ 第一
 • 宇 ਉਚਾਰਨ
 • 但是 ਉਚਾਰਨ 但是
 • 夜 ਉਚਾਰਨ
 • 蜻蜓 ਉਚਾਰਨ 蜻蜓
 • 香 ਉਚਾਰਨ
 • 6 ਉਚਾਰਨ 6
 • 性交 ਉਚਾਰਨ 性交
 • 松 ਉਚਾਰਨ
 • 政府 ਉਚਾਰਨ 政府
 • Jia Zhang-ke ਉਚਾਰਨ Jia Zhang-ke
 • 平安 ਉਚਾਰਨ 平安