ਬੋਲੀ: ਮੰਦਾਰਿਨ ਚੀਨੀ [汉语]

ਮੰਦਾਰਿਨ ਚੀਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

 • 油 ਉਚਾਰਨ
 • 你叫什么名字? ਉਚਾਰਨ 你叫什么名字?
 • 下雪 ਉਚਾਰਨ 下雪
 • 消息 ਉਚਾਰਨ 消息
 • 气功 ਉਚਾਰਨ 气功
 • 一千 ਉਚਾਰਨ 一千
 • 穿 ਉਚਾਰਨ 穿
 • 屄 ਉਚਾਰਨ
 • 餐厅 ਉਚਾਰਨ 餐厅
 • 坐 ਉਚਾਰਨ
 • 陈 ਉਚਾਰਨ
 • 好久不見 ਉਚਾਰਨ 好久不見
 • 客家 ਉਚਾਰਨ 客家
 • 孫悟空 ਉਚਾਰਨ 孫悟空
 • 蘋果 ਉਚਾਰਨ 蘋果
 • 帽子 ਉਚਾਰਨ 帽子
 • 手表 ਉਚਾਰਨ 手表
 • 下一站 ਉਚਾਰਨ 下一站
 • 其他 ਉਚਾਰਨ 其他
 • 神 ਉਚਾਰਨ
 • 相信 ਉਚਾਰਨ 相信
 • 宿舍 ਉਚਾਰਨ 宿舍
 • 继续 ਉਚਾਰਨ 继续
 • 什么时候 ਉਚਾਰਨ 什么时候
 • 手指 ਉਚਾਰਨ 手指
 • 白痴 ਉਚਾਰਨ 白痴
 • 旅游 ਉਚਾਰਨ 旅游
 • 十一月 ਉਚਾਰਨ 十一月
 • 旅行社 ਉਚਾਰਨ 旅行社
 • 长城 ਉਚਾਰਨ 长城
 • 功夫 ਉਚਾਰਨ 功夫
 • 村 ਉਚਾਰਨ
 • 車 ਉਚਾਰਨ
 • 正在 ਉਚਾਰਨ 正在
 • 玉米 ਉਚਾਰਨ 玉米
 • 廣州 ਉਚਾਰਨ 廣州
 • 然后 ਉਚਾਰਨ 然后
 • 早晨 ਉਚਾਰਨ 早晨
 • 好吃 ਉਚਾਰਨ 好吃
 • 老子 ਉਚਾਰਨ 老子
 • 八月 ਉਚਾਰਨ 八月
 • 血 ਉਚਾਰਨ
 • 迪化街 ਉਚਾਰਨ 迪化街
 • 没关系 ਉਚਾਰਨ 没关系
 • 汝 ਉਚਾਰਨ
 • 先 ਉਚਾਰਨ
 • 前面 ਉਚਾਰਨ 前面
 • 角 ਉਚਾਰਨ
 • 今日 ਉਚਾਰਨ 今日
 • 龙 ਉਚਾਰਨ
 • 地图 ਉਚਾਰਨ 地图
 • 麦当劳 ਉਚਾਰਨ 麦当劳
 • 位 ਉਚਾਰਨ
 • 天使 ਉਚਾਰਨ 天使
 • 要求 ਉਚਾਰਨ 要求
 • 定 ਉਚਾਰਨ
 • 狼 ਉਚਾਰਨ
 • 不要 ਉਚਾਰਨ 不要
 • 阿耨多羅三藐三菩提 ਉਚਾਰਨ 阿耨多羅三藐三菩提
 • 老板 ਉਚਾਰਨ 老板
 • 太 ਉਚਾਰਨ
 • 桂林 ਉਚਾਰਨ 桂林
 • 工人 ਉਚਾਰਨ 工人
 • 十九 ਉਚਾਰਨ 十九
 • 可 ਉਚਾਰਨ
 • 姑娘 ਉਚਾਰਨ 姑娘
 • 番茄 ਉਚਾਰਨ 番茄
 • 纪梵希 ਉਚਾਰਨ 纪梵希
 • 聪明 ਉਚਾਰਨ 聪明
 • 如何 ਉਚਾਰਨ 如何
 • 青 ਉਚਾਰਨ
 • 秦 ਉਚਾਰਨ
 • 一会儿 ਉਚਾਰਨ 一会儿
 • 江 ਉਚਾਰਨ
 • 五月 ਉਚਾਰਨ 五月
 • 再 ਉਚਾਰਨ
 • 速度 ਉਚਾਰਨ 速度
 • 埃及 ਉਚਾਰਨ 埃及
 • 成 ਉਚਾਰਨ
 • 饭 ਉਚਾਰਨ
 • 和平 ਉਚਾਰਨ 和平
 • 信 ਉਚਾਰਨ
 • 川 ਉਚਾਰਨ
 • 豬 ਉਚਾਰਨ
 • 家具 ਉਚਾਰਨ 家具
 • 胸 ਉਚਾਰਨ
 • 嘉義 ਉਚਾਰਨ 嘉義
 • 死亡 ਉਚਾਰਨ 死亡
 • 汤 ਉਚਾਰਨ
 • 19 ਉਚਾਰਨ 19