ਬੋਲੀ:

ਅਫ਼ਰੀਕਾਂਸ

[af]

ਅਫ਼ਰੀਕਾਂਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: noun

noun ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ