ਬੋਲੀ:

ਅਰਾਗੋਨੀ

[an]

ਅਰਾਗੋਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: astronomy

astronomy ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ