ਬੋਲੀ:

ਅਰਾਗੋਨੀ

[an]

ਅਰਾਗੋਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: theology-philosophy

theology-philosophy ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ