ਬੋਲੀ:

ਅਰਬੀ

[ar]

ਅਰਬੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: أسم

أسم ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ