ਬੋਲੀ:

ਅਰਬੀ

[ar]

ਅਰਬੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ث

ث ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ