ਬੋਲੀ:

ਅਰਬੀ

[ar]

ਅਰਬੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Number

Number ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 5 ਉਚਾਰਨ 5
 • سبعون ਉਚਾਰਨ سبعون
 • خمسون ਉਚਾਰਨ خمسون
 • 45 ਉਚਾਰਨ 45
 • 69 ਉਚਾਰਨ 69
 • 20 ਉਚਾਰਨ 20
 • سادسة ਉਚਾਰਨ سادسة
 • تسعون ਉਚਾਰਨ تسعون
 • 4 ਉਚਾਰਨ 4
 • 43 ਉਚਾਰਨ 43
 • 13 ਉਚਾਰਨ 13
 • 7 ਉਚਾਰਨ 7
 • 33 ਉਚਾਰਨ 33
 • 60 ਉਚਾਰਨ 60
 • 74 ਉਚਾਰਨ 74
 • أربعون ਉਚਾਰਨ أربعون
 • 88 ਉਚਾਰਨ 88
 • 73 ਉਚਾਰਨ 73
 • 37 ਉਚਾਰਨ 37
 • سِتّمِائة ਉਚਾਰਨ سِتّمِائة
 • 18 ਉਚਾਰਨ 18
 • ثَلاثمـِائة ਉਚਾਰਨ ثَلاثمـِائة
 • 66 ਉਚਾਰਨ 66
 • 1838 ਉਚਾਰਨ 1838
 • 1997 ਉਚਾਰਨ 1997
 • 39 ਉਚਾਰਨ 39
 • 91 ਉਚਾਰਨ 91
 • 8888 ਉਚਾਰਨ 8888
 • 67 ਉਚਾਰਨ 67
 • 53 ਉਚਾਰਨ 53
 • 68 ਉਚਾਰਨ 68
 • 61 ਉਚਾਰਨ 61
 • 86 ਉਚਾਰਨ 86
 • 92 ਉਚਾਰਨ 92
 • 99 ਉਚਾਰਨ 99
 • 44 ਉਚਾਰਨ 44
 • 46 ਉਚਾਰਨ 46
 • ثامنة ਉਚਾਰਨ ثامنة
 • 85 ਉਚਾਰਨ 85
 • سِتَّةٌ ਉਚਾਰਨ سِتَّةٌ
 • 62 ਉਚਾਰਨ 62
 • 48 ਉਚਾਰਨ 48
 • 1998 ਉਚਾਰਨ 1998
 • اَلْفانِ ਉਚਾਰਨ اَلْفانِ
 • ثالثة ਉਚਾਰਨ ثالثة
 • 80 ਉਚਾਰਨ 80
 • 57 ਉਚਾਰਨ 57
 • 95 ਉਚਾਰਨ 95
 • 14 ਉਚਾਰਨ 14
 • 78 ਉਚਾਰਨ 78
 • 24 ਉਚਾਰਨ 24
 • 31 ਉਚਾਰਨ 31
 • 98 ਉਚਾਰਨ 98
 • 12 ਉਚਾਰਨ 12
 • 47 ਉਚਾਰਨ 47
 • 71 ਉਚਾਰਨ 71
 • 34 ਉਚਾਰਨ 34
 • خَمْسمِائة ਉਚਾਰਨ خَمْسمِائة
 • 87 ਉਚਾਰਨ 87
 • 89 ਉਚਾਰਨ 89
 • 42 ਉਚਾਰਨ 42
 • 84 ਉਚਾਰਨ 84
 • 30 ਉਚਾਰਨ 30
 • 75 ਉਚਾਰਨ 75
 • 81 ਉਚਾਰਨ 81
 • 29 ਉਚਾਰਨ 29
 • 1959 ਉਚਾਰਨ 1959
 • 64 ਉਚਾਰਨ 64
 • 27 ਉਚਾਰਨ 27
 • 32 ਉਚਾਰਨ 32
 • 17 ਉਚਾਰਨ 17
 • 9 ਉਚਾਰਨ 9
 • 58 ਉਚਾਰਨ 58
 • 93 ਉਚਾਰਨ 93
 • 16 ਉਚਾਰਨ 16
 • عاشرة ਉਚਾਰਨ عاشرة
 • 72 ਉਚਾਰਨ 72
 • 56 ਉਚਾਰਨ 56
 • 11 ਉਚਾਰਨ 11
 • نه ਉਚਾਰਨ نه
 • 52 ਉਚਾਰਨ 52
 • 63 ਉਚਾਰਨ 63
 • 79 ਉਚਾਰਨ 79
 • ثَمانيمِائة ਉਚਾਰਨ ثَمانيمِائة
 • 54 ਉਚਾਰਨ 54
 • 70 ਉਚਾਰਨ 70
 • 0 ਉਚਾਰਨ 0
 • 65 ਉਚਾਰਨ 65
 • 25 ਉਚਾਰਨ 25
 • ألف ਉਚਾਰਨ ألف
 • تِسْعمِائة ਉਚਾਰਨ تِسْعمِائة
 • 35 ਉਚਾਰਨ 35
 • 23 ਉਚਾਰਨ 23
 • 15 ਉਚਾਰਨ 15
 • 51 ਉਚਾਰਨ 51
 • تسعمائة ਉਚਾਰਨ تسعمائة
 • 77 ਉਚਾਰਨ 77
 • 82 ਉਚਾਰਨ 82
 • 97 ਉਚਾਰਨ 97
 • 8 ਉਚਾਰਨ 8