ਬੋਲੀ:

ਅਰਬੀ

[ar]

ਅਰਬੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: oil

oil ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ