ਬੋਲੀ:

ਅਸਾਮੀ

[as]

ਅਸਾਮੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: asamiya

asamiya ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ