ਬੋਲੀ:

ਅਸਾਮੀ

[as]

ਅਸਾਮੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: brother

brother ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ