ਬੋਲੀ:

ਅਸਾਮੀ

[as]

ਅਸਾਮੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: how

how ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ