ਬੋਲੀ:

ਅਸਾਮੀ

[as]

ਅਸਾਮੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ox

ox ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ