ਬੋਲੀ:

ਅਸਾਮੀ

[অসমীয়া / Asami]

ਅਸਾਮੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

31 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.