ਬੋਲੀ:

ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨੀ

[az]

ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: europe

europe ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ