ਬੋਲੀ:

ਬਸ਼ਕੀਰ

[ba]

ਬਸ਼ਕੀਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: иске тел

иске тел ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ