ਬੋਲੀ:

ਬਸ਼ਕੀਰ

[ba]

ਬਸ਼ਕੀਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: male surnames

male surnames ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ