ਬੋਲੀ:

ਬਵਾਰੀ

[bar]

ਬਵਾਰੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: greeting

greeting ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ