ਬੋਲੀ:

ਬ੍ਰਿਟਨ

[br]

ਬ੍ਰਿਟਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: anv-kadarn

anv-kadarn ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ