ਬੋਲੀ:

ਬ੍ਰਿਟਨ

[br]

ਬ੍ਰਿਟਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: zoologie

zoologie ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ