ਬੋਲੀ:

ਕਾਤਾਲਾਨ

[ca]

ਕਾਤਾਲਾਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: grups musicals

grups musicals ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ