ਬੋਲੀ:

ਕਾਤਾਲਾਨ

[ca]

ਕਾਤਾਲਾਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: hoquei patins

hoquei patins ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ