ਬੋਲੀ:

ਚਿਰੋਕੀ

[Tsalagi]

ਚਿਰੋਕੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

162 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • ᎤᏪᏥ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᎤᏪᏥ
 • ᏒᎯᏰᏱ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᏒᎯᏰᏱ
 • ᎧᎹᎹ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᎧᎹᎹ
 • ᎤᏅᏗᎦᏚᏅ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᎤᏅᏗᎦᏚᏅ
 • ᏔᏯ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᏔᏯ
 • ᏥᏃᏍᎦ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᏥᏃᏍᎦ
 • ᎦᏚᎲ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᎦᏚᎲ
 • ᏥᏍᏆ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᏥᏍᏆ
 • ᏥᏳ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᏥᏳ
 • ᎠᏰᎸ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᎠᏰᎸ
 • ᎪᏪᎵ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᎪᏪᎵ
 • ᎦᏚ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᎦᏚ
 • ᎦᎾᏝᎢ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᎦᎾᏝᎢ
 • ᏦᏑᏓᎵ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᏦᏑᏓᎵ
 • ᏒᎦᏔ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᏒᎦᏔ
 • ᎧᏃᎨᏂ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᎧᏃᎨᏂ
 • ᎠᎭᏄᎳᎱ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᎠᎭᏄᎳᎱ
 • ᎠᏥᏍᏔ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᎠᏥᏍᏔ
 • ᏩᏚᎵᏏ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᏩᏚᎵᏏ
 • ᎩᎦ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᎩᎦ
 • ᏌᎪᏂᎨ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᏌᎪᏂᎨ
 • tsiskagili ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tsiskagili
 • ᏥᏍᎧᎩᎵ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᏥᏍᎧᎩᎵ
 • nvnadaulatsvyi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nvnadaulatsvyi
 • waga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ waga [cow]
 • dosa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dosa [mosquito, aversion]
 • Gugu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Gugu [artistas tv, bottle, tick]
 • ᏗᏂᎳᏫᎩ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ᏗᏂᎳᏫᎩ
 • Amicalola ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Amicalola
 • Ada-Hi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ada-Hi