ਬੋਲੀ:

ਚਿਰੋਕੀ

[Tsalagi]

ਚਿਰੋਕੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

164 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.