ਬੋਲੀ:

ਚਿਰੋਕੀ

[Tsalagi]

ਚਿਰੋਕੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

328 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.