ਬੋਲੀ:

ਚੈੱਕ

[cs]

ਚੈੱਕ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: female name

female name ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ