ਬੋਲੀ:

ਚੈੱਕ

[cs]

ਚੈੱਕ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: lidé

lidé ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ