ਬੋਲੀ:

ਚੈੱਕ

[cs]

ਚੈੱਕ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Numbers

Numbers ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • ti ਉਚਾਰਨ ti
 • 156 ਉਚਾਰਨ 156
 • 12 ਉਚਾਰਨ 12
 • 120 ਉਚਾਰਨ 120
 • 50 ਉਚਾਰਨ 50
 • 49 ਉਚਾਰਨ 49
 • 47 ਉਚਾਰਨ 47
 • 43 ਉਚਾਰਨ 43
 • 40 ਉਚਾਰਨ 40
 • 39 ਉਚਾਰਨ 39
 • 38 ਉਚਾਰਨ 38
 • 37 ਉਚਾਰਨ 37
 • 34 ਉਚਾਰਨ 34
 • 24 ਉਚਾਰਨ 24
 • 27 ਉਚਾਰਨ 27
 • 30 ਉਚਾਰਨ 30
 • 77 ਉਚਾਰਨ 77
 • ni ਉਚਾਰਨ ni