ਬੋਲੀ:

ਚੈੱਕ

[cs]

ਚੈੱਕ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: weather

weather ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ