ਬੋਲੀ:

ਡੈੱਨਮਾਰਕੀ

[da]

ਡੈੱਨਮਾਰਕੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: German names

German names ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • abacus ਉਚਾਰਨ abacus
 • bien ਉਚਾਰਨ bien
 • Birger ਉਚਾਰਨ Birger
 • birk ਉਚਾਰਨ birk
 • bold ਉਚਾਰਨ bold
 • bonde ਉਚਾਰਨ bonde
 • Borger ਉਚਾਰਨ Borger
 • brede ਉਚਾਰਨ brede
 • briller ਉਚਾਰਨ briller
 • broder ਉਚਾਰਨ broder
 • brok ਉਚਾਰਨ brok
 • bruger ਉਚਾਰਨ bruger
 • brumme ਉਚਾਰਨ brumme
 • budt ਉਚਾਰਨ budt
 • bunke ਉਚਾਰਨ bunke
 • Clausen ਉਚਾਰਨ Clausen
 • danne ਉਚਾਰਨ danne
 • deller ਉਚਾਰਨ deller
 • dier ਉਚਾਰਨ dier
 • diller ਉਚਾਰਨ diller
 • eller ਉਚਾਰਨ eller
 • flaske ਉਚਾਰਨ flaske
 • fuglsang ਉਚਾਰਨ fuglsang
 • gade ਉਚਾਰਨ gade
 • ganske ਉਚਾਰਨ ganske
 • Gartner ਉਚਾਰਨ Gartner
 • Gasser ਉਚਾਰਨ Gasser
 • glade ਉਚਾਰਨ glade
 • grave ਉਚਾਰਨ grave
 • guder ਉਚਾਰਨ guder
 • hage ਉਚਾਰਨ hage
 • Haller ਉਚਾਰਨ Haller
 • Heinemeier ਉਚਾਰਨ Heinemeier
 • Hellige ਉਚਾਰਨ Hellige
 • Helmer ਉਚਾਰਨ Helmer
 • helt ਉਚਾਰਨ helt
 • Herre ਉਚਾਰਨ Herre
 • Hild ਉਚਾਰਨ Hild
 • hingst ਉਚਾਰਨ hingst
 • hoppe ਉਚਾਰਨ hoppe
 • huse ਉਚਾਰਨ huse
 • Jensen ਉਚਾਰਨ Jensen
 • kage ਉਚਾਰਨ kage
 • kamp ਉਚਾਰਨ kamp
 • kanter ਉਚਾਰਨ kanter
 • kaster ਉਚਾਰਨ kaster
 • Klamt ਉਚਾਰਨ Klamt
 • klump ਉਚਾਰਨ klump
 • korte ਉਚਾਰਨ korte
 • Koster ਉਚਾਰਨ Koster
 • Krammer ਉਚਾਰਨ Krammer
 • lege ਉਚਾਰਨ lege
 • leve ਉਚਾਰਨ leve
 • lilje ਉਚਾਰਨ lilje
 • loge ਉਚਾਰਨ loge
 • lommen ਉਚਾਰਨ lommen
 • luge ਉਚਾਰਨ luge
 • Lutter ਉਚਾਰਨ Lutter
 • mand ਉਚਾਰਨ mand
 • maron ਉਚਾਰਨ maron
 • Marte ਉਚਾਰਨ Marte
 • mente ਉਚਾਰਨ mente
 • Michelsen ਉਚਾਰਨ Michelsen
 • mier ਉਚਾਰਨ mier
 • minde ਉਚਾਰਨ minde
 • mor ਉਚਾਰਨ mor
 • mors ਉਚਾਰਨ mors
 • munding ਉਚਾਰਨ munding
 • munk ਉਚਾਰਨ munk
 • otte ਉਚਾਰਨ otte
 • pander ਉਚਾਰਨ pander
 • Rachel ਉਚਾਰਨ Rachel
 • Randers ਉਚਾਰਨ Randers
 • ridder ਉਚਾਰਨ ridder
 • rosin ਉਚਾਰਨ rosin
 • Schillings ਉਚਾਰਨ Schillings
 • seer ਉਚਾਰਨ seer
 • send ਉਚਾਰਨ send
 • sober ਉਚਾਰਨ sober
 • spies ਉਚਾਰਨ spies
 • stammer ਉਚਾਰਨ stammer
 • staven ਉਚਾਰਨ staven
 • stede ਉਚਾਰਨ stede
 • stege ਉਚਾਰਨ stege
 • stump ਉਚਾਰਨ stump
 • Suhr ਉਚਾਰਨ Suhr
 • teske ਉਚਾਰਨ teske
 • trampe ਉਚਾਰਨ trampe
 • venter ਉਚਾਰਨ venter
 • visse ਉਚਾਰਨ visse
 • zappe ਉਚਾਰਨ zappe
 • zinck ਉਚਾਰਨ zinck