ਬੋਲੀ:

ਡੈੱਨਮਾਰਕੀ

[da]

ਡੈੱਨਮਾਰਕੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: male names

male names ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Hans ਉਚਾਰਨ Hans
 • Mads ਉਚਾਰਨ Mads
 • Ove ਉਚਾਰਨ Ove
 • Georg ਉਚਾਰਨ Georg
 • Emil ਉਚਾਰਨ Emil
 • Nikolaj ਉਚਾਰਨ Nikolaj
 • Roger ਉਚਾਰਨ Roger
 • Alexis ਉਚਾਰਨ Alexis
 • Leonard ਉਚਾਰਨ Leonard
 • Israel ਉਚਾਰਨ Israel
 • Jacob ਉਚਾਰਨ Jacob
 • Antal ਉਚਾਰਨ Antal
 • Anders ਉਚਾਰਨ Anders
 • Rudolf ਉਚਾਰਨ Rudolf
 • Glenn ਉਚਾਰਨ Glenn
 • Sylvester ਉਚਾਰਨ Sylvester
 • Günther ਉਚਾਰਨ Günther
 • Marion ਉਚਾਰਨ Marion
 • Henrik ਉਚਾਰਨ Henrik
 • Bjarne ਉਚਾਰਨ Bjarne
 • Leif ਉਚਾਰਨ Leif
 • Helmer ਉਚਾਰਨ Helmer
 • Jimmy ਉਚਾਰਨ Jimmy
 • Jim ਉਚਾਰਨ Jim
 • Bernt ਉਚਾਰਨ Bernt
 • Tim ਉਚਾਰਨ Tim
 • Evelyn ਉਚਾਰਨ Evelyn
 • Anton ਉਚਾਰਨ Anton
 • Arsen ਉਚਾਰਨ Arsen
 • Valdemar ਉਚਾਰਨ Valdemar
 • Robert ਉਚਾਰਨ Robert
 • Bror ਉਚਾਰਨ Bror
 • Florian ਉਚਾਰਨ Florian
 • Gilbert ਉਚਾਰਨ Gilbert
 • Herbert ਉਚਾਰਨ Herbert
 • Edvin ਉਚਾਰਨ Edvin
 • Gustav ਉਚਾਰਨ Gustav
 • Joachim ਉਚਾਰਨ Joachim
 • Frej ਉਚਾਰਨ Frej
 • Sigurd ਉਚਾਰਨ Sigurd
 • Brage ਉਚਾਰਨ Brage
 • Arne ਉਚਾਰਨ Arne
 • Filip ਉਚਾਰਨ Filip
 • Henry ਉਚਾਰਨ Henry
 • Claes ਉਚਾਰਨ Claes
 • Yngve ਉਚਾਰਨ Yngve
 • Magnus ਉਚਾਰਨ Magnus
 • Kenny ਉਚਾਰਨ Kenny
 • Simone ਉਚਾਰਨ Simone
 • Rudy ਉਚਾਰਨ Rudy
 • Julius ਉਚਾਰਨ Julius
 • Roman ਉਚਾਰਨ Roman
 • Aleksander ਉਚਾਰਨ Aleksander
 • Jean ਉਚਾਰਨ Jean
 • Jens ਉਚਾਰਨ Jens
 • Kenneth ਉਚਾਰਨ Kenneth
 • Hartvig ਉਚਾਰਨ Hartvig
 • Teodor ਉਚਾਰਨ Teodor
 • Svend ਉਚਾਰਨ Svend
 • Jonathan ਉਚਾਰਨ Jonathan
 • Dale ਉਚਾਰਨ Dale
 • Verner ਉਚਾਰਨ Verner
 • Bruno ਉਚਾਰਨ Bruno
 • Erland ਉਚਾਰਨ Erland
 • Lars ਉਚਾਰਨ Lars
 • Arnold ਉਚਾਰਨ Arnold
 • Egon ਉਚਾਰਨ Egon
 • Ralf ਉਚਾਰਨ Ralf
 • Clementin ਉਚਾਰਨ Clementin
 • mark ਉਚਾਰਨ mark
 • Mats ਉਚਾਰਨ Mats
 • Marcus ਉਚਾਰਨ Marcus
 • Benjamin ਉਚਾਰਨ Benjamin
 • Linus ਉਚਾਰਨ Linus
 • Gerd ਉਚਾਰਨ Gerd
 • Karsten ਉਚਾਰਨ Karsten
 • Adrian ਉਚਾਰਨ Adrian
 • David ਉਚਾਰਨ David
 • Oliver ਉਚਾਰਨ Oliver
 • Vincent ਉਚਾਰਨ Vincent
 • Johannes ਉਚਾਰਨ Johannes
 • Augustin ਉਚਾਰਨ Augustin
 • andre ਉਚਾਰਨ andre
 • Ingvar ਉਚਾਰਨ Ingvar
 • Antonia ਉਚਾਰਨ Antonia
 • Emanuel ਉਚਾਰਨ Emanuel
 • Ivan ਉਚਾਰਨ Ivan
 • Erik ਉਚਾਰਨ Erik
 • Kasper ਉਚਾਰਨ Kasper
 • Oskar ਉਚਾਰਨ Oskar
 • Gudmund ਉਚਾਰਨ Gudmund
 • Nisse ਉਚਾਰਨ Nisse
 • Ulf ਉਚਾਰਨ Ulf
 • Hugo ਉਚਾਰਨ Hugo
 • Hubert ਉਚਾਰਨ Hubert
 • Antonie ਉਚਾਰਨ Antonie
 • Homer ਉਚਾਰਨ Homer
 • Patrick ਉਚਾਰਨ Patrick
 • Ulrik ਉਚਾਰਨ Ulrik
 • William ਉਚਾਰਨ William