ਬੋਲੀ:

ਡੈੱਨਮਾਰਕੀ

[da]

ਡੈੱਨਮਾਰਕੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: materials

materials ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ