ਬੋਲੀ:

ਜਰਮਨ

[de]

ਜਰਮਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: deutschspr.Schriftst.

deutschspr.Schriftst. ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ