ਬੋਲੀ:

ਜਰਮਨ

[de]

ਜਰਮਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: fármacos

fármacos ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ