ਬੋਲੀ:

ਜਰਮਨ

[de]

ਜਰਮਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: feminine noun

feminine noun ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ