ਬੋਲੀ:

ਜਰਮਨ

[de]

ਜਰਮਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: food

food ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ