ਬੋਲੀ:

ਜਰਮਨ

[de]

ਜਰਮਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: history

history ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ