ਬੋਲੀ:

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

[en]

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: adjective

adjective ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • awesome ਉਚਾਰਨ awesome
 • stupid ਉਚਾਰਨ stupid
 • mobile ਉਚਾਰਨ mobile
 • accurate ਉਚਾਰਨ accurate
 • this ਉਚਾਰਨ this
 • in ਉਚਾਰਨ in
 • good ਉਚਾਰਨ good
 • glass ਉਚਾਰਨ glass
 • no ਉਚਾਰਨ no
 • sure ਉਚਾਰਨ sure
 • desert ਉਚਾਰਨ desert
 • pretty ਉਚਾਰਨ pretty
 • graduated ਉਚਾਰਨ graduated
 • little ਉਚਾਰਨ little
 • English ਉਚਾਰਨ English
 • anal ਉਚਾਰਨ anal
 • night ਉਚਾਰਨ night
 • beautiful ਉਚਾਰਨ beautiful
 • comfortable ਉਚਾਰਨ comfortable
 • true ਉਚਾਰਨ true
 • last ਉਚਾਰਨ last
 • adult ਉਚਾਰਨ adult
 • quiet ਉਚਾਰਨ quiet
 • sorry ਉਚਾਰਨ sorry
 • interesting ਉਚਾਰਨ interesting
 • your ਉਚਾਰਨ your
 • clean ਉਚਾਰਨ clean
 • short ਉਚਾਰਨ short
 • subtle ਉਚਾਰਨ subtle
 • just ਉਚਾਰਨ just
 • live ਉਚਾਰਨ live
 • gay ਉਚਾਰਨ gay
 • pure ਉਚਾਰਨ pure
 • country ਉਚਾਰਨ country
 • fair ਉਚਾਰਨ fair
 • better ਉਚਾਰਨ better
 • wet ਉਚਾਰਨ wet
 • all ਉਚਾਰਨ all
 • vintage ਉਚਾਰਨ vintage
 • international ਉਚਾਰਨ international
 • current ਉਚਾਰਨ current
 • famous ਉਚਾਰਨ famous
 • cold ਉਚਾਰਨ cold
 • further ਉਚਾਰਨ further
 • new ਉਚਾਰਨ new
 • which ਉਚਾਰਨ which
 • cordial ਉਚਾਰਨ cordial
 • straight ਉਚਾਰਨ straight
 • some ਉਚਾਰਨ some
 • sexy ਉਚਾਰਨ sexy
 • chicken ਉਚਾਰਨ chicken
 • back ਉਚਾਰਨ back
 • minute ਉਚਾਰਨ minute
 • awkward ਉਚਾਰਨ awkward
 • dirty ਉਚਾਰਨ dirty
 • happy ਉਚਾਰਨ happy
 • right ਉਚਾਰਨ right
 • naughty ਉਚਾਰਨ naughty
 • poor ਉਚਾਰਨ poor
 • mature ਉਚਾਰਨ mature
 • whatever ਉਚਾਰਨ whatever
 • regular ਉਚਾਰਨ regular
 • future ਉਚਾਰਨ future
 • comparable ਉਚਾਰਨ comparable
 • lovely ਉਚਾਰਨ lovely
 • hierarchical ਉਚਾਰਨ hierarchical
 • half-term ਉਚਾਰਨ half-term
 • white ਉਚਾਰਨ white
 • still ਉਚਾਰਨ still
 • British ਉਚਾਰਨ British
 • wicked ਉਚਾਰਨ wicked
 • vinyl ਉਚਾਰਨ vinyl
 • serious ਉਚਾਰਨ serious
 • these ਉਚਾਰਨ these
 • funny ਉਚਾਰਨ funny
 • novel ਉਚਾਰਨ novel
 • ancient ਉਚਾਰਨ ancient
 • warm ਉਚਾਰਨ warm
 • hot ਉਚਾਰਨ hot
 • miscellaneous ਉਚਾਰਨ miscellaneous
 • nothing ਉਚਾਰਨ nothing
 • taught ਉਚਾਰਨ taught
 • similar ਉਚਾਰਨ similar
 • top ਉਚਾਰਨ top
 • miniature ਉਚਾਰਨ miniature
 • specific ਉਚਾਰਨ specific
 • melancholy ਉਚਾਰਨ melancholy
 • best ਉਚਾਰਨ best
 • nice ਉਚਾਰਨ nice
 • American ਉਚਾਰਨ American
 • same ਉਚਾਰਨ same
 • wonderful ਉਚਾਰਨ wonderful
 • horrible ਉਚਾਰਨ horrible
 • tired ਉਚਾਰਨ tired
 • modern ਉਚਾਰਨ modern
 • early ਉਚਾਰਨ early
 • severe ਉਚਾਰਨ severe
 • main ਉਚਾਰਨ main
 • whole ਉਚਾਰਨ whole
 • sex ਉਚਾਰਨ sex