ਬੋਲੀ:

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

[en]

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: British

British ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ