ਬੋਲੀ:

ਐਸਪੇਰਾਂਤੋ

[eo]

ਐਸਪੇਰਾਂਤੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: alfabeto

alfabeto ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • a ਉਚਾਰਨ a
  • B ਉਚਾਰਨ B
  • C ਉਚਾਰਨ C
  • e ਉਚਾਰਨ e
  • D ਉਚਾਰਨ D
  • F ਉਚਾਰਨ F
  • Q ਉਚਾਰਨ Q
  • S ਉਚਾਰਨ S